Vabila sej občinskega sveta (17. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-15/2016
Datum: 2. 12. 2016
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
17. redno sejo Občinskega sveta Laško, ki bo v sredo, 14. 12. 2016, ob 17. uri v Modri dvorani Kongresna centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:

1. Sprejem zapisnika 16. seje z dne 9. 11. 2016

2. Potrditev realizacije sklepov 16. seje z dne 9. 11. 2016

3. Proračun in nepremičninske zadeve
3/1 Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani postopek
3/2 Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Laško za leto 2017 – s krajšani postopek
   - Odlok in obrazložitve
   - Izpis NRP 2017-2020
   - Splošni in posebni del proračuna
   - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem OL za leto 2017
3/3 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2017

4. Področje okolja in prostora
4/1 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4/2 Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2016 "OB057- 15-0005 ureditev Aškerčeve in Zdraviliške ceste v Rimskih Toplicah"
4/3 Celostna prometna strategija Občine Laško
4/4 Analiza lastništva zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah v občini Laško

5. Področje družbenih dejavnosti
5/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem glasilu Občine Laško – skrajšani postopek
5/2 Finančni načrt in program dela uredništva Laškega biltena za leto 2017
5/3 Predlog letnega programa športa v občini Laško za leto 2017
5/4 Zaključno poročilo o izvedbi energetske sanacije Osnovne šole Primoža Trubarja in telovadnice v Laškem in Vrtca Laško.

6. Volitve in imenovanja
6/1 Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
6/2 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
6/3 Predlog Sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca za izjemne dosežke na področju kulturnih dejavnosti v letu 2017

7. Vprašanja in pobude

8. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
- člani Občinskega sveta Laško,
- uslužbenci Občinske uprave Laško,
- Janko Požežnik, - član Državnega sveta RS,
- Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
- Uroš Košir, Locus, d.o.o., Domžale,
- Nina Lipušček, Locus, d.o.o., Domžale.

Material poslan v vednost in uporabo:
- nadzornemu odboru občine,
- političnim strankam v občini,
- krajevnim skupnostim v občini,
- sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.