Vabila sej občinskega sveta (19. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-01/2017
Datum: 04.04.2017

V A B I L O

 

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m

19. redno sejo Občinskega sveta Laško, ki bo v sredo, 12. 4. 2017, ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:

1. Sprejem zapisnika 18. seje z dne 1. 3. 2017

2. Potrditev realizacije sklepov 18. seje z dne 1. 3. 2017

3. Letna poročila
3/1 Poročilo o delu LAS Raznolikost podeželja za leto 2016

3/2 Zaključna poročila za leto 2016:
a. Medobčinski inšpektorat in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec
b. Policijska postaja Laško
c. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
d. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
e. Center za socialno delo Laško f. JZ Zdravstveni dom Laško
g. JZ Glasbena šola Laško - Radeče
h. Vrtec Laško
i. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
j. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
k. Knjižnica Laško
l. Uredniški odbor Laškega biltena
m. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško

4. Komunalna dejavnost
4/1 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2016
4/2 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2017

5. Proračun in premoženjske zadeve
5/1 Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani postopek
5/2 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 – skrajšani postopek
5/3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – III. dopolnitev
5/4 Sklep o prenosu dela stvarnega premoženja last Krajevne skupnosti Šentrupert na Občino Laško
5/5 Ukinitev javnega dobra na zemljiščih: parc. št. 1315/4, 1315/5 obe k. o. Vrh nad Laškim, 1735, k. o. Sedraž, 1360, k. o. Šmihel in 747/1, Lokavec

6. Družbene dejavnosti
6/1 Predlog sklepa o ukinitvi PŠ Reka
6/2 Predlog sklepa o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Laziše

7. Imenovanja
7/1 Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice Glasbene šole Laško - Radeče

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.


Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

 

Vabljeni:

 • člani Občinskega sveta Laško,
 • uslužbenci Občinske uprave Laško,
 • Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
 • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
 • Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško, d. o. o.,
 • Primož Kroflič – strokovni sodelavec za LAS, SIMBIO, d. o. o.,
 • Zdenko Lesjak, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec,
 • Robert Vipotnik Sirc, komandir Policijske postaje Laško,
 • Gašper Salobir, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško,
 • Janja Urankar Berčon, direktorica STIK – Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško,
 • Polonca Teršek, direktorica Centra za socialno delo Laško,
 • Janja Knapič, direktorica JZ Zdravstveni dom Laško,
 • Rosana Jakšič, ravnateljica JZ Glasbena šola Laško – Radeče,
 • Jerica Laznik Mokotar, ravnateljica Vrtca Laško,
 • Manica Skok, ravnateljica Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice,
 • Marko Sajko, ravnatelj Osnovne šole Primoža Trubarja Laško,
 • Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško.


Material poslan v vednost in uporabo:

 • nadzornemu odboru občine,
 • političnim strankam v občini,
 • krajevnim skupnostim v občini,
 • sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.