Vabilo k oddaji ponudb za "Izdelava projektne PZI dokumentacije za sanacijo plazu Stopce"

Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za "Izdelava projektne PZI dokumentacije za sanacijo plazu Stopce".

 

 Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

 

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

 

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

 

 Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- obrazec Ponudba (OBR-C)

- OBR-E

- PROJEKTNA NALOGA

- osnutek pogodbe

- POT-REF

 

 ZAHTEVANE REFERENCE

Ponudnik mora s svojimi referencami izkazovati, da je kot pooblaščeni inženir izdelal vsaj en uspešno izveden načrt v sklopu PZI za izvedbo, rekonstrukcijo ali sanacijo podpornih ali opornih konstrukcij dolžine najmanj 100 m, skupne višine od dna temeljev do krone nad 5 m ali pilotna stena dolžine nad 70 m in višine od dna pilotov do vrha grede vsaj 10 m in po katerem je bil projekt uspešno izveden ter predan v uporabo v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudbe.

(Kot referenčno delo se upošteva le projekte, ki so bili uspešno izvedeni ter predani v uporabo. (podatki o predaji objekta v uporabo: podatki o Zapisniku o komisijskem pregledu objekta,

PID: naslov, št. dokumenta, datum dokumenta)

 

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 17. 2. 2021 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

 

 Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

 

 Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

NE ODPIRAJ! Ponudba za  " Ne odpiraj – izdelava projektne PZI dokumentacije za sanacijo plazu Stopce"

 

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

 

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

 

Dodatne informacije: g. Luka Picej, tel št. 03 733 87 14.

 

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA


Laški bilten

LaskiBlten st8015.02.2021
je izšla 82. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.