Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega mesta vodja Oddelka za proračun in javne finance

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE), Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško objavlja

javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega mesta 

Višji svetovalec - vodja Oddelka za proračun in javne finance

 

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 

1. najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske smeri oz. smeri družbenih ved,

2. najmanj 6 (šest) let delovnih izkušenj,

3. državljanstvo Republike Slovenije,

4. znanje uradnega jezika,

5. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga

    mora opraviti v zakonsko določenem roku),

6. opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat  

    nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),

7. ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi  naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja

    po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot

    šest mesecev,

8. zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega

    dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09- odl. US (48/09- popr.), 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Kandidati, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami Zakona o javnih uslužbencih in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu Zakona o javnih uslužbencih. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Vsebina delovnega področja:

 • načrtovanje, usmerjanje in nadzorovanje dela v oddelku,
 • skrb za zakonito, pravočasno in učinkovito delo oddelka,
 • razporejanje dela med delavce oddelka,
 • načrtovanje, usmerjanje in nadzorovanje dela z delovnega področja,
 • skrb za zakonito, pravočasno in učinkovito delo,
 • izvajanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja ,
 • priprava razvojnih usmeritev in programov na delovnem področju ,
 • skrb za neposredno koordinacijo subjektov z delovnega področja,
 • spremljanje in koordiniranje razpisov za sofinanciranje investicij in dejavnosti na državni ravni,
 • priprava proračuna, rebalansov, zaključnega računa, finančnih poročil,
 • skrb za izvrševanje proračuna v skladu s proračunskimi predpisi,
 • načrtovanje občinskih prihodkov, spremljanje in analiziranje občinskih davkov, priprava strokovnih podlag za njihovo uvedbo,
 • priprava premoženjske bilance občine,
 • strokovna pomoč drugim organom na finančnem področju,
 • koordiniranje javne porabe z ministrstvom za finance,
 • spremljanje in nadziranje porabe proračunskih sredstev pri uporabnikih proračuna,
 • skrb za vodenje evidence finančnega premoženja in zbirk evidenc ostalega premoženja,
 • vodenje postopkov ravnanja s finančnim premoženjem,
 • sodelovanje s pravno službo v zahtevnih izvršilnih postopkih,   
 • druge naloge po pooblastilu ali navodilu nadrejenega.

Prijava kandidata mora vsebovati:

 • pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja oziroma raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 • pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.
 • pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma pisno izjavo, da tega izpita kandidat nima opravljenega in ga bo opravil v zakonsko določenem roku.
 • pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oz. opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma pisno izjavo, da tega usposabljanja kandidat nima opravljenega in ga bo opravil v zakonsko določenem roku.
 • pisno izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • obvlada uradni (slovenski) jezik,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 • pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis. Kandidat naj v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev. Za kandidata, ki se bo v izbirnem postopku izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo organ od njega zahteval predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec – vodja Oddelka za proračun in javne finance opravljal v nazivu višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s 6-mesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

V izbirni postopek se ne bodo uvrstili kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Pisno prijavo z dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj- višji svetovalec – vodja Oddelka za proračun in javne finance« na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in sicer najkasneje do 6. 10. 2021, pri čemer se vloga šteje za pravočasno tudi, če je oddana priporočeno na pošto zadnji dan objave. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh Občine Laško.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Martina Časl, na tel. 03/733-87-13.

Opomba: V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Laški bilten

LaskiBlten st8016.08.2021
je izšla 85. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.