Vabilo k oddaji ponudb za objekt: SANACIJA ZEMELJSKEGA PLAZU NAD JP700221 LOŽE-LESKOVC

Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za objekt: SANACIJA ZEMELJSKEGA PLAZU NAD JP700221 LOŽE-LESKOVC.

 

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

 

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v vzorcu pogodbe.

 

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

 

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- OBR-C

- OBR-E

- POT-REF

- Vzorec pogodbe

 

ZAHTEVANE REFERENCE

Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro)  pri izvedbi sanacije plazov (ne nujno javnega naročila) in je vrednost posla nad 50.000,00 EUR brez DDV.

 

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 9. 12. 2022 do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

 

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

NE ODPIRAJ! Ponudba za "Sanacija zemeljskega plazu nad JP700221 Lože-Leskovc "

 

Odpiranje ponudb ne bo javno.

Dodatne informacije: g. Andrej Kaluža tel. št.03 733 87 05  in ga. Ljubica Vižintin, tel. št. 03 733 87 37.

 

OBRAZEC C

OBRAZEC E

POTREBNE REFERENCE

POGODBA

POPIS DEL

GRADBENA SITUACIJA

PREČNI PREREZ

VZDOLŽNI PREREZ

TEHNIČNO POROČILO


Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.10.2023
je izšla 98. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.