Vabilo k oddaji ponudb za "Pametne klopi na območju občine Laško"

Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za "Pametne klopi na območju občine Laško"

 

Ponudbe morajo biti veljavne 30 dni po roku za oddajo ponudb.

 

Rok izvedbe javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

 

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo del oz. so zajeti v opredelitvi javnega naročila, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.    

 

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- Obrazec Ponudba (OBR-C)

- OBR-E

- Osnutek pogodbe

- Opredelitev javnega naročila.

 

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 13. 4. 2023 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

 

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ! Ponudba za "Pametne klopi na območju občine Laško".

 

Odpiranje ponudb ne bo javno.

 

Operacijo delno sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

Dodatne informacije: mag. Sandra Barachini, tel št. 03 7338 729.

 

OBRAZEC C

OBRAZEC E

OSNUTEK POGODBE

OPREDELITEV JAVNEGA NAROČILA


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.