Vabilo k oddaji ponudb za storitev izdelave dokumenta "CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE LAŠKO"

Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za storitev izdelave dokumenta "CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE LAŠKO", ki bo v celoti ustrezal vsebini javnega razpisa MOPE za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (JR OCPS) in v njem navedenih podlag. Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (oznaka: JR OCPS) je bil objavljen na portalu gov.si, dne 17.11.2023, nosilec je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Postopek priprave, vsebina, oblika in način priprave OCPS mora biti v celoti skladen z vsebino Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 130/22), vsebino Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja in merilih za presojo kakovosti, enotnih kazalnikih, metodologiji ter o informacijski podpori in poročanju (Uradni list RS, št. 76/23 in 109/23), vsebino nacionalnih smernic za pripravo OCPS ter vsebino Minimalnih standardov za OCPS, objavljenih na portalu platforme SPTM (https://www.sptm.si/gradiva), vključno z njihovimi naknadnimi dopolnitvami in spremembami.

 

Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni po roku za oddajo ponudb.

 

Skrajni rok izvedbe celotnega javnega naročila je do 1. 4. 2025.

 

Ponudbena cena mora vključevati vse stroške v zvezi z izdelavo Občinske celostne prometne strategije Občine Laško.

 

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- obrazec Predračun (OBR-C)

- obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-E)

- obrazec Izjava o kadrovski sposobnosti (OBR-KAD)

- obrazec Referenčna lista ponudnika (SEZ-REF)

- obrazec Referenčno potrdilo (POT-REF)

- obrazec Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-15)

- osnutek pogodbe

- minimalni standardi za izdelavo OCPS

 

ZAHTEVANE REFERENCE

Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih sedmih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) izvajalec pri izdelavi strategije s področja prometnega načrtovanja (ne nujno javnega naročila).

 

ZAHTEVANI KADRI

Pripravljavec dokumenta mora zagotoviti sodelovanje najmanj ene osebe iz Evidence usposobljenih izdelovalcev celostnih prometnih strategij ter iz Evidence usposobljenih izdelovalcev celostnih prometnih strategij – vključevanje javnosti v proces priprave; torej skupaj najmanj dve osebi.

 

Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 24. 5. 2024 do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ! Ponudba za "Celostna prometna strategija Občine Laško".

 

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo, v 30 dneh od oddaje naročila, pisno obvestil o izboru.

 

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.


Dodatne informacije: g. Andreja Leskovšek, tel. št. 03 733 87 16.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.