Vabila sej občinskega sveta (20. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-12/2017
Datum: 15. 5. 2017
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
20. redno sejo Občinskega sveta Laško, ki bo v sredo, 24. 5. 2017, ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) sprejem
DNEVNEGA REDA:

1. Sprejem zapisnika 19. seje z dne 12. 4. 2017

2. Potrditev realizacije sklepov 19. seje z dne 12. 4. 2017

3. Družbene dejavnosti
3/1 Zaključna poročila za leto 2016:
a. Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Laško - Radeče
b. Študentski, mladinski in otroški center Laško
c. JZ Regijsko študijsko središče
d. Šolski center Slovenske Konjice – Zreče
e. Javni zavod Socio
f. Inštitut Vir

4. Gospodarsko področje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem
4/1 Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2016
4/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017
4/3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – IV. dopolnitev

5. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
5/1 Celostna prometna strategija Občine Laško
5/2 Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih komunalnih vod v letu 2016
5/3 Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2016
5/4 Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v Občini Laško
5/5 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 – skrajšani postopek

6. Lokalna samouprava
6/1 Zaključna poročila interesnih združenj občin Slovenije za leto 2016:
  a. Skupnosti občin Slovenije
  b. Združenja občin Slovenije

7. Imenovanja
7/1 Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda Zdravstvenega doma Laško

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
 • člani Občinskega sveta Laško,
 • uslužbenci Občinske uprave Laško,
 • Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
 • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
 • Vlado Marot, sekretar Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Laško - Radeče,
 • Miha Mirt in Jure Šuhel, Študentski, mladinski in otroški center Laško,
 • Bojana Stopinšek, ORP Osrednje Celjsko,
 • Nina Lipušček, Locus, d. o. o., Domžale,
 • Robert Bizjak, Storitveno podjetje Laško, d. o. o.,
 • Vekoslav Špiler, Gasilska zveza Laško,
 • Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško, d. o. o.,
 • Marjan Salobir, JP Komunala Laško, d. o. o.,
 • Ivan Verbovšek, JP Komunala Laško d. o. o.

Material poslan v vednost in uporabo:
 • nadzornemu odboru občine,
 • političnim strankam v občini,
 • krajevnim skupnostim v občini,
 • sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.