Vabila sej občinskega sveta (20. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-12/2017
Datum: 15. 5. 2017
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
20. redno sejo Občinskega sveta Laško, ki bo v sredo, 24. 5. 2017, ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) sprejem
DNEVNEGA REDA:

1. Sprejem zapisnika 19. seje z dne 12. 4. 2017

2. Potrditev realizacije sklepov 19. seje z dne 12. 4. 2017

3. Družbene dejavnosti
3/1 Zaključna poročila za leto 2016:
a. Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Laško - Radeče
b. Študentski, mladinski in otroški center Laško
c. JZ Regijsko študijsko središče
d. Šolski center Slovenske Konjice – Zreče
e. Javni zavod Socio
f. Inštitut Vir

4. Gospodarsko področje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem
4/1 Poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2016
4/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017
4/3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 – IV. dopolnitev

5. Komunalna dejavnost, okolje in prostor
5/1 Celostna prometna strategija Občine Laško
5/2 Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih komunalnih vod v letu 2016
5/3 Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2016
5/4 Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v Občini Laško
5/5 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 – skrajšani postopek

6. Lokalna samouprava
6/1 Zaključna poročila interesnih združenj občin Slovenije za leto 2016:
  a. Skupnosti občin Slovenije
  b. Združenja občin Slovenije

7. Imenovanja
7/1 Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda Zdravstvenega doma Laško

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
 • člani Občinskega sveta Laško,
 • uslužbenci Občinske uprave Laško,
 • Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
 • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
 • Vlado Marot, sekretar Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Laško - Radeče,
 • Miha Mirt in Jure Šuhel, Študentski, mladinski in otroški center Laško,
 • Bojana Stopinšek, ORP Osrednje Celjsko,
 • Nina Lipušček, Locus, d. o. o., Domžale,
 • Robert Bizjak, Storitveno podjetje Laško, d. o. o.,
 • Vekoslav Špiler, Gasilska zveza Laško,
 • Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško, d. o. o.,
 • Marjan Salobir, JP Komunala Laško, d. o. o.,
 • Ivan Verbovšek, JP Komunala Laško d. o. o.

Material poslan v vednost in uporabo:
 • nadzornemu odboru občine,
 • političnim strankam v občini,
 • krajevnim skupnostim v občini,
 • sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.02.2024
je izšla 100. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.