Številka: 032-10/2022
Datum: 22. 4. 2022
 
V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
 
19. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 4. 5. 2022,
ob 17. uri v Modri dvorani Thermane Laško.
 
Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
 
 
3. Področje družbenih dejavnosti
 
4. Področje gospodarstva, okolja in prostora
4/1 Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2021
4/2 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestna občine Celje, Občine Braslovče, Občine Polzela, Občine Laško, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2021 na območju Občine Laško
4/3 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin, d. o. o., v letu 2021 in Plan gradnje za leto 2022
4/4 Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Laško z uskladitvijo višine storitev
4/5 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2021
4/6 Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o. – 1. obravnava

5. Proračun in javne finance
 
6. Splošne zadeve in imenovanja
 
7. Vprašanja in pobude
8. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
 
Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Gašper Salobir, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško,
• Tina Belej, direktorica JZ STIK Laško,
• Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško,
• Andrej Podpečan, ravnatelj OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice,
• Marko Sajko, ravnatelj OŠ Primoža Trubarja Laško,
• Luka Lesjak, predsednik Društva študentski, mladinski in otroški center Laško,
• Primož Kroflič, LAS,
• Zdenko Lesjak, vodja Medobčinskega inšpektorata,
• Ksenija Mahnič, Adriaplin, d. o. o.,
• Karmen Jurko, RCI – Razvojni center Inženiringi Celje, d. o. o.,
• Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško.
 
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Številka: 032-01/2022
Datum: 14. 3. 2022
V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
18. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 23. 3. 2022,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.

Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
 
 
5. Proračun in javne finance

6. Področje družbenih dejavnosti

7. Področje okolja in prostora

8. Splošne zadeve in imenovanja

9. Vprašanja in pobude

10. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Janja Knapič, direktorica JZ Zdravstveni dom Laško,
• Jerica Laznik Mokotar, ravnateljica JZ Vrtec Laško,
• Rosana Jakšič, ravnateljica JZ Glasbena šola Laško – Radeče,
• Anže Bizjak, direktor Storitvenega podjetja Laško, d. o. o.,
• Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško.
 
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Številka: 032-18/2021
Datum: 18. 11. 2021
 
V A B I L O
 
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1, 68/2018, 61/19, 157/20) in 4. ter 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
 
7. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA LAŠKO
 
z naslednjim
 
dnevnim redom:
 
Prosim, da izpolnjene glasovnice dostavite po e-pošti najkasneje do petka, 19. 11. 2021, do 10. ure.
 
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Številka: 032-16/2021
Datum: 7. 12. 2021

V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
17. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 15. 12. 2021,
ob 17. uri v Modri dvorani Thermane Laško.
 
Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
 
 
5. Proračun in javne finance
5/1 Predlog Odloka drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 – skrajšani postopek
5/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2022 – 2. obravnava
5/3 Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2022
5/4 Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2022
5/5 Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leto 2022
5/6 Predlog Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Laško – 2. obravnava
5/7 Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Laško
5/8 Predlog Sklepa o nakazilu sejnine v humanitarne namene
 
 
 
 
 
 
11. Vprašanja in pobude
12. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
 
Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško.
 
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.