Vabila sej občinskega sveta (9. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-24/2011
Datum: 06.12.2011

V A B I L O
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010 in
45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št.
2/2008 in 50/2010)

s k l i c u j e m
9. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 14.12.2011, ob 17. uri
v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 8. seje z dne 28.09.2011
3. potrditev realizacije sklepov 8. seje z dne 28.09.2011

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje proračuna in finančnih zadev
1/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2012 – 2. obravnava
1/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 – 2. obravnava

2. Področje okolja, prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
2/1 Predlog Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2012
2/2 Predlog Programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda za leto 2012
2/3 Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in meteorne vode v občini Laško – 2. obravnava
2/4 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
2/5 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za leto 2012
2/6 Predlog Odloka o turistični taksi v občini Laško – 1. obravnava
2/7 Poročilo o stanju in gibanju dolga iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov na dan 22.11.2011
2/8 Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško d.o.o.
2/9 Informacija o prodaji delnic družbe Thermana d.d.
2/10 Zaključno poročilo o izvedenih projektih po 23. čl. ZFO v letu 2011
2/11 Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije – 1. obravnava

3. Področje družbenih dejavnosti
3/1 Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2012
3/2 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško
3/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško
3/4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško
3/5 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini

4. Področje splošno pravnih zadev
4/1 Predlog soglasja k Statutu KS Rečica
4/2 Predlog Sklepa o izvzemu parc. št. 883/19, k.o. Debro iz splošne rabe

5. Volitve in imenovanja
5/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca v letu 2012
5/2 Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško

6. Vprašanja in odgovori

7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško
• uslužbenci Občinske uprave Laško
• Jože Korže, član Državnega sveta RS
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
• Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
• Franci Nemec, Pivovarna Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine
• političnim strankam v občini
• krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.