Vabila sej občinskega sveta (8. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-18/2011
Datum: 20.09.2011

V A B I L O
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010 in
45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št.
2/2008 in 50/2010)

s k l i c u j e m
8. sejo Občinskega sveta Občine Laško,
ki bo v sredo, 28.09.2011, ob 17.00 uri
v dvorani Marka Tulija Cicera v Zdravilišču Rimske terme.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 7. seje z dne 22.06.2011
3. potrditev realizacije sklepov 7. seje z dne 22.06.2011

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje okolja, prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
1/1 Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško - 2. obravnava
1/2 Predlog Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Laško - 2. obravnava
1/3 Predlog Odloka o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na območju občine Laško - 2. obravnava
1/4 Predlog Odloka o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh nad Laškim - 1. obravnava
1/5 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško - 1. obravnava
1/6 Avtentična razlaga 42. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev občine Laško - skrajšani postopek
1/7 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za naložbo »Ureditev vaškega jedra Mala Breza« in »Obnova kartuzijske Pristave«

2. Področje proračuna in finančnih zadev
2/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2011 in ocena realizacije za leto 2011

3. Področje družbenih dejavnosti
3/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško - skrajšani postopek

4. Področje splošno pravnih zadev
4/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško - I. obravnava

5. Volitve in imenovanja
5/1 Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2011
5/2 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta JP Komunala Laško
5/3 Predlog sklepa o imenovanju članov sveta javnega zavoda Sedmica Laško

6. Vprašanja in odgovori

7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
· člani Občinskega sveta Laško
· uslužbenci Občinske uprave Laško
· Jože Korže, član Državnega sveta RS
· Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
· Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
· Franci Nemec, Pivovarna Laško
· Stanko Selič, predsednik KS Vrh nad Laškim

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
· nadzornemu odboru občine
· političnim strankam v občini
· krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.