Vabila sej občinskega sveta (3. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-30/2010
Datum: 6. 12. 2010 
V A B I L O
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008)
 
s k l i c u j e m
3. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 15. 12. 2010,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:
A)
1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 2. seje z dne 10. 11. 2010
3. potrditev realizacije sklepov 2. seje z dne 10. 11. 2010

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje okolja in prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
1/1 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško -1. obravnava
1/2 Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško - 1. obravnava
1/3 Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kartuzija Jurklošter - 1. obravnava
1/4 Predlog Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2011
1/5 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Dobrna, Laško, Štore in Vojnik
1/6 Predlog Sklepa o določitvi vrednostne točke za odmero NUSZ za leto 2011
1/7 Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja

2. Področje družbenih dejavnosti
2/1 Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško
2/2 Spremembe cenika uporabe šolskih prostorov v Občini Laško
2/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije"Izgradnja PO Šentrupert"
2/4 Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Izgradnja večnamenskega objekta - gasilskega doma Rimske Toplice"
2/5 Zaključno poročilo o izvedbi investicije "Obnova večnamenskega objekta Dom Svobode in izgradnja prizidka k obstoječemu objektu v Zidanem Mostu"

3. Področje proračuna
3/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2010 s poročilom o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 31. oktobra 2010
3/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011 - 2. obravnava

4. Volitev in imenovanja
4/1 Predlog sklepa o imenovanju članov sveta centra STIK Laško
4/2 Predlog sklepa o imenovanju članov sveta zavoda Glasbene šole Laško - Radeče
4/3 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana nadzornega sveta JP Komunale Laško
4/4 Predlog sklepa o imenovanju direktorja JP Komunale Laško
4/5 Informacija o upravnem sporu (tožba OO SDS Laško zoper sklep Občinskega sveta Laško št. 040-17/2010, z dne 27.10.2010)

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
člani Občinskega sveta Laško
uslužbenci Občinske uprave Laško
Irena Komatar, AXIS d.o.o.
Jože Kumer, Geodetski zavod Celje
Franci Nemec, Pivovarna Laško
Jože Korže, član Državnega sveta RS
Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS

Material poslan v vednost in uporabo:
nadzornemu odboru občine
političnim strankam v občini
krajevnim skupnostim v občini
sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.