Vabila sej občinskega sveta (21. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-03/2014
Datum: 17. 2. 2014
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
21. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 26. 2. 2014, ob 17. uri
v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 20. seje z dne 18.12.2013
3. potrditev realizacije sklepov 20. seje z dne 18.12.2013

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Splošne zadeve in področje imenovanj

1/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto
2014 z realizacijo programa dela občinskega sveta za leto 2013
1/2 Predlog imenovanja namestnika člana Občinske volilne komisije Laško
1/3 Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja/ravnateljice OŠ Primoža Trubarja Laško

2. Področje proračuna in gospodarstva

2/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2014 – skrajšani
postopek
2/2 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2013

3. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti

3/1 Predlog Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Laško
3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za
proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN) – 2. obravnava
3/3 Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3/4 Predlog Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za kanalizacijsko
omrežje
3/5 Zaključno poročilo o izvedbi investicije »Izgradnja vodovoda Vrh-Radoblje-
Globoko s sopolaganjem kanalizacije v Radobljah« in »Ureditev podvoza
Radoblje«
3/6 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 15. 10. 2013
do 31. 1. 2014

4. Vprašanja in odgovori

5. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško
• uslužbenci Občinske uprave Občine Laško
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
• Franc Nemec, Pivovarna Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine
• političnim strankam v občini
• krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.