Vabila sej občinskega sveta (17. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-09/2013
Datum: 10.06.2013

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m

17. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 19. 06. 2013, ob 17. uri
v dvorani Marka Tulija Cicera in Seneka (Rimska arena)
v Rimskih termah.
.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 16. seje z dne 08.05.2013
3. potrditev realizacije sklepov 16. seje z dne 08.05.2013

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Letno poročilo o delovanju čistilne naprave Laško za leto 2012
2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Laško za leto 2013 – skrajšani postopek
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Laško v letu 2013 – IV. dopolnitev
4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško – skrajšani postopek
5. Seznanitev z odločbo o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja
6. Vprašanja in odgovori
7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.
Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK    

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško
• uslužbenci Občinske uprave Občine Laško
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
• Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
• Robert BIZJAK, WTE GmbH in Storitveno podjetje Laško, d. o. o.
• Tomaž RECKO, ČN Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine
• političnim strankam v občini
• krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.