9. redna seja občinskega sveta Laško

Številka: 032-07/2020
Datum: 5. 5. 2020

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)


s k l i c u j e m

9. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 13. 5. 2020,
ob 17. uri v Modri dvorani Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji
DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 8. seje z dne 12. 2. 2020

2. Realizacija sklepov 8. seje z dne 12. 2. 2020

3. Področje družbene dejavnosti
3/1 Zaključna poročila za leto 2019:
a. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
b. JZ Glasbena šola Laško - Radeče
c. Vrtec Laško
d. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
e. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
f. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
g. JZ Zdravstveni dom Laško
h. Center za socialno delo Celje, Enota Laško
i. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
j. Uredniški odbor Laškega biltena, s Finančnim načrtom in programom dela Laškega biltena za leto 2020
3/2 Informacija v zvezi z aktivnostmi glede bivše poslovne stavbe CSD Laško

4. Področje kmetijstva in podeželja
4/1 Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2019

5. Področje okolja in prostora in komunalne dejavnosti
5/1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2019 in plan gradnje za leto 2020
5/2 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o., za leto 2020
5/3 Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Laško - 1. obravnava

6. Področje proračuna in javnih financ
6/1 Predlog Odloka zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2019 - skrajšani postopek

7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Vrtca Laško
7/2 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
7/3 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Knjižnice Laško
7/4 Predlog Sklepa o imenovanje članov Nadzornega sveta Komunale Laško
7/5 Predlog Sklepa o imenovanje članov Sveta OI JSKD Laško

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK   


Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Gašper Salobir, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško,
• Rosana Jakšič, ravnateljica JZ Glasbena šola Laško – Radeče,
• Jerica Laznik Mokotar, ravnateljica Vrtca Laško,
• Andrej Podpečan, ravnatelj Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice,
• Marko Sajko, ravnatelj Osnovne šole Primoža Trubarja Laško,
• Tina Belej, direktorica JZ STIK Laško,
• Janja Knapič, direktorica JZ Zdravstveni dom Laško,
• Primož Kroflič, strokovni sodelavec za LAS, SIMBIO, d.o.o.,
• Alojzij Babič, Adriaplin d.o.o.,
• Matej Kovačič, Geodetski zavod Celje, d.o.o.,
• Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.