11. redna seja občinskega sveta Laško

Številka: 032-15/2020
Datum: 21. 9. 2020

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

11. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 30. 9. 2020,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji
DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 10. seje z dne 1. 7. 2020

2. Sprejem zapisnika 3. dopisne seje z dne 21. 8. 2020

3. Realizacija sklepov 10. seje z dne 1. 7. 2020

4. Realizacija sklepa 3. dopisne seje z dne 21. 8. 2020

5. Področje gospodarstva
5/1 Koncesijska pogodba za rabo vode in proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in sporazum o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola
5/2 Dopolnitev dolgoročnega programa razvoja gasilstva v Občini Laško v obdobju 2017 – 2027

6. Področje družbene dejavnosti
6/1 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško – 2. obravnava

7. Področje proračuna in javnih financ
7/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2020 z oceno realizacije za leto 2020

8. Splošne zadeve in imenovanja
8/1 Predlog Spremembe Statuta Občine Laško – skrajšani postopek
8/2 Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Celjske lekarne
8/3 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2020

9. Vprašanja in pobude

10. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor,
• Matjaž Centrih, predsednik Gasilske zveze Laško,
• Gašper Klemenc, poveljnik Gasilske zveze Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.