10. redna seja občinskega sveta Laško

Številka: 032-10/2020
Datum: 22. 6. 2020


V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)


s k l i c u j e m

10. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 1. 7. 2020,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji
DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 9. seje z dne 13. 5. 2020

2. Sprejem zapisnika 2. dopisne seje z dne 4. 6. 2020

3. Realizacija sklepov 9. seje z dne 13. 5. 2020

4. Realizacija sklepa 2. dopisne seje z dne 4. 6. 2020

5. Področje družbene dejavnosti
5/1 Zaključna poročila za leto 2019:
a. Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško – Radeče
b. Študentski, mladinski in otroški center Laško
c. Knjižnica Laško

5/2 Predlog Odloka ustanovitvi JZ Knjižnica Laško – 1. obravnava
5/3 Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško

6. Področje gospodarstva
6/1 Letno poročilo RASR, d. o. o., za leto 2019
6/2 Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2019
6/3 Podelitev stavbne pravice na parceli 1522/2, k. o. 1033 Trobni Dol

7. Področje okolja in prostora in komunalne dejavnosti
7/1 Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2019 na območju Občine Laško
7/2 Letno poročilo JP Komunala Laško, d. o. o., za leto 2019
7/3 Letno poročilo 2019 za koncesijski projekt Laško – Letno poročilo o vzdrževanju ČN Laško (Aerobni del ČN)
7/4 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško - 2. obravnava
7/5 Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Laško - 2. obravnava
7/6 Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LAU-21
7/7 Predlog Odloka o spremembi meje občin Sevnica in Laško – skrajšani postopek

8. Področje proračuna in javnih financ
8/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020 – skrajšani postopek
8/2 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2020

9. Vprašanja in pobude

10. Razno

11. Predstavitev Civilne iniciative za razvoj Rimskih Toplic v zvezi s problematiko Zdravstvene postaje Rimske Toplice

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK   


Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Vlado Marot, sekretar Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Laško - Radeče,
• Domen Trkulja, predsednik Študentskega, mladinskega in otroškega centra Laško,
• Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško,
• Iva Zorenč, RASR, d. o. o.,
• Bojana Stopinšek, ORP Osrednje Celjsko,
• Zdenko Lesjak, Mestna občina Celje,
• Tomaž Novak, JP Komunala Laško, d.o.o.
• Anže Bizjak, Storitveno podjetje Laško, d. o. o.,
• Silvija Umek Toth, Savaprojekt, d. d.,
• Uroš Košir, Locus, d. o. o.,
• Matej Kovačič, Geodetski zavod Celje,
• Ljuba Kralj, CI za razvoj Rimskih Toplic,
• Jelka Kapun, CI za razvoj Rimskih Toplic,
• Janez Stupan, CI za razvoj Rimskih Toplic,
• Janja Knapič, Zdravstveni dom Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.10.2023
je izšla 98. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.