13. redna seja Občinskega sveta Laško

Številka: 032-04/2021
Datum: 25. 1. 2021

V A B I L O


Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

13. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 3. 2. 2021,
ob 17. uri v Modri dvorani Thermane Laško.Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji

DNEVNI RED:


1. Sprejem zapisnika 12. seje z dne 11. 11. 2020

2. Sprejem zapisnika 4. dopisne seje z dne 16. 12. 2020

3. Realizacija sklepov 12. seje z dne 11. 11. 2020

4. Realizacija sklepov 4. dopisne seje z dne 16. 12. 2020

5. Splošne zadeve in imenovanja
5/1 Predlog Sklepa o mnenju Občine Laško k osnutkom pokrajinske zakonodaje
     (priloga)
5/2 Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
5/3 Realizacija dela Občinskega sveta Laško v letu 2020 s pregledom odgovorov na vprašanja in realizacije pobud članov občinskega sveta v letu 2020
    (priloga)

6. Področje gospodarstva
6/1 Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Laško
6/2 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v izgradnjo Nogometnega igrišča z umetno travnato površino
6/3 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v izgradnjo LED razsvetljave nogometnega igrišča Rečica
6/4 Zaključno poročilo o izvedbi investicije v ureditev prostorov Čebelarskega centra Laško

7. Področje okolja in prostora
7/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Komunala Laško

8. Področje družbenih dejavnosti
8/1 Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v Občini Laško
8/2 Predlog Pravilnika o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Občine Laško
8/3 Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2021

9. Vprašanja in pobude

10. Razno


Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.


LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2022
je izšla 93. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.