Nova žalnica v Laškem

Zgodba o novi mrliški vežici oziroma žalnici v Laškem ima že dolgo brado. Obstoječa žalnica je bila zgrajena davnega leta 1973. Objekt je za sedanje razmere neustrezen in nefunkcionalen, skratka neprimeren. Z načrtovanjem obnovitve objekta smo pričeli že leta 1998, takoj po poplavi. Leta 2001 je Studio list, d. o. o., iz Celja izdelal idejni projekt Žalnica Laško. Pozneje, leta 2003 je Beton projekt, d. o. o., iz Zagorja izdelal projekt PGD PZI Razširitev žalnice v Laškem, po katerem je bila predvidena rekonstrukcija in dozidava obstoječe žalnice ter pokritje poslovilnega prostora pred objektom. Vendar je prišlo do odločitve, da bi bilo bolj smotrno obstoječi objekt porušiti in na istem mestu zgraditi novega s poslovilno dvorano, boljšo funkcionalnostjo in zagotovitvijo ustreznih protihrupnih ukrepov, objekt pa obrniti proti pokopališču.
V ta namen je Studio list leta 2007 izdelal idejno zasnovo.

Po poplavi istega leta se je v razreševanje te problematike vključila tudi Pivovarna Laško, d. d., in leta 2009 sofinancirala izdelavo nove idejne zasnove Pokopališče Laško – poslovilni objekt, ki jo je izdelal studio Arhe, d. o. o., iz Ljubljane. Zasnova je predvidevala izgradnjo novega objekta na novi lokaciji, oddaljeni približno 200 metrov jugovzhodno od obstoječega objekta, in sicer na območju stare žage podjetja Bor Laško. V ta namen se je pričel postopek spremembe Ureditvenega načrta za območje pokopališča, ki bi podale urbanistično podlago za umestitev novega objekta. V fazi pridobivanja dovoljenj za spremembo lokacije pa se s tem ni strinjala Agencija RS za okolje, ker novogradnje v poplavnem območju reke Savinje niso več dovoljene.
zalnicalasko01
Primorani smo bili pristopiti k realizaciji projekta rekonstrukcije obstoječega objekta na obstoječi lokaciji. Studio list, d. o. o., je lani izdelal projekt PGD, letos pa tudi PZI Obnova in širitev žalnice Laško. Predvideno je, da se k obstoječemu objektu prizida servisni del na jugovzhodni strani in nasuje plato na severni strani objekta, kjer se bo zgradila poslovilna dvorana, velika 14 x 15 metrov. Vhodi v poslovilne vežice se obrnejo in prestavijo na zadnjo stran, proti pokopališču.

Objekt bo imel 413 m2 notranjih prostorov, 207 m2 nadstreškov in 422 m2 tlakovanih površin. Temeljen bo na širokih pasovnih temeljih ali temeljni plošči. Zidovi bodo armirano betonski, izdelani v vidnem betonu. Stropne konstrukcije bodo armirano betonske plošče, v dvorani tudi v kombinaciji z jekleno konstrukcijo. Streha bo ravna, toplotno in hidro izolirana. Fasada bo izolacijska, obložena z granitnimi ploščami. Stavbno pohištvo bo izdelano iz al. profilov. Predvideni tlaki bodo teraco, glajeni in prani betoni, v sanitarijah bo karamika. Zidovi in stene bodo obdelani brušeni vidni betoni, v sanitarijah bodo stene obložene s keramičnimi ploščicami. Stropi bodo brušeni vidni betoni, v poslovilni dvorani pa je predviden poseben akustični strop. Objekt bo priključen na vse potrebne komunalne vode. Energent za ogrevanje bo zemeljski plin. Tehnologija gradnje in izbrani materiali bodo zagotavljali minimalno škodo na objektu v primeru poplav. Tudi vsa oprema bo vodoodporna ali dvignjena na protipoplavno raven. V okviru zunanje ureditve se bo uredila okolica objekta.
zalnicalasko02
V poslovilni dvorani, ki bo lahko sprejela več kot 150 oseb, bo lahko izveden pogrebni ceremonial brez vplivov kakršnih koli zunanjih dejavnikov, kar bo vsekakor velika pridobitev. Prav tako pa bo lahko v dvorani izveden tudi verski obred pred pogrebom. Pridobljena so bila vsa soglasja k projektnim rešitvam, urejeni so lastništvo in služnosti, vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je že vložena. Prav tako je v pripravi tudi razpis za izbor najugodnejšega ponudnika za gradnjo. Predvideno je, da bi se gradnja lahko pričela še letos.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.