OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Posledice neurja z močnim deževjem in točo

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Območje občine Laško je v večernih urah dne 29. 8. 2016 zajelo neurje z močnim deževjem in točo. Najbolj prizadete so bile krajevne skupnosti Rimske Toplice, Sedraž, Zidani Most in Rečica. Škoda je največja na cestnem, komunalnem in stanovanjskem področju.
Neprevozni sta bili regionalni cesti Zidani Most – Hrastnik in Rimske Toplice – Hrastnik. Poškodovanih je 40 občinskih cest,  izmed teh je še vedno neprevozna cesta Marija Širje, ki bo zaradi potrebne sanacije zaprta dalj časa.

Plazovi ogrožajo ceste in stanovanjske objekte v  Sedražu, Rečici in Zidanem Mostu.

Poplavljenih je bilo 19 stanovanjskih objektov v skupni površini 1.700 m2, in sicer
  • 11 objektov v Rimskih Toplicah,
  • 2 objekta v Sedražu,
  • 3 objekti v Belovem,
  • 1 objekt na Breznem,
  • 2 objekta v Zidanem Mostu.
Prav tako je bila poplavljena mrliška vežica v Rečici.

Velika škoda je na vodovodu (zajetje Jepihovec). Poškodovane so bile tudi dovozne poti do vodovodov Lurd, Borovke, Zidani Most, Kal. Neurje je povzročilo škodo tudi na kanalizaciji v Rimskih Toplicah.

Zaradi neurja na srečo ni bilo človeških žrtev, telesnih poškodb ali epidemij.

Občinski štab civilne zaščite, gasilske enote in komunalne službe so nudile ustrezno pomoč pri reševanju premoženja ter vzpostavitvi prevoznosti cest. V reševanju je sodelovalo 130 ljudi (štab CZ, Prostovoljna gasilska društva, Komunala Laško, …). Poleg tega v reševanju posledic sodelujejo prostovoljci in sami občani.

Občinska komisija za odpravo posledic naravnih nesreč na terenu ocenjuje škodo na lokalni infrastrukturi. Po prvih ocenah bo sanacija bistveno presegla možnosti občinskega proračuna. Prav tako je velika škoda tudi na državni infrastrukturi. Prijava o oceni škode je bila poslana na Upravo RS za zaščito in reševanje.
Pričakujemo, da bo Vlada RS sprejela sklep o  pričetku ocenjevanja škode na stvareh po neurju z dne 29. avgusta.

Nanosi naplavin hudournika v KS Sedraž.
nanosi naplavin hudournika v KS Sedraz

Odplaknjene bankine na cesti v KS Sedraž.
odplaknjene bankibne na cesti v KS Sedraz

Uničena vodna zajetja Jepihovec v KS Rimske Toplice.
unicena vodna zajetja Jepihovec v KS Rimske Toplice

Uničene poti v KS Rečica.
unicene poti v KS Recica

Uničeno vozišče v KS Sedraž.
uniceno vozisce v KS Sedraz

Zaprta cesta Zidani Most - Širje.
zaprta cesta Zidani Most Sirje

Poplavljen v objekt v Rimskih Toplicah.
Marinsek Partizanska pot 8 5
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane