OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Marčevska seja Občinskega sveta Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
24. seja je bila 28. marca. Potrjen je bil Okvirni program dela Občinskega sveta Laško in rokovnik za leto 2018 z realizacijo programa dela Občinskega sveta Laško za leto 2017.

Svetniki so sprejeli Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško, s katerim se med obvezne lokalne gospodarske javne službe doda še dejavnost 24-urne dežurne službe pogrebne dejavnosti. Za izvajalca 24-urne dežurne službe pogrebne dejavnosti je bila določena JP Komunala Laško.

Na dnevnem redu je bilo več poročil o poslovanju v preteklem letu, ki so bila potrjena brez večjih pripomb: Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih komunalnih vod v letu 2017, ki ga je pripravilo Storitveno podjetje Laško, d. o. o., poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne Občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec, Centra za socialno delo Laško, Uredniškega odbora Laškega biltena, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter poročila javnih zavodov Zdravstveni dom Laško, Glasbena šola Laško - Radeče, Vrtec Laško, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice in Osnovna šola Primoža Trubarja Laško.

Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško. V letu 2016 je bil namreč po prenovi PŠ Vrh nad Laškim odprt oddelek vrtca. Potrjeno je bilo tudi Zaključno poročilo o obnovi centralne kuhinje v Vrtcu Laško. Obnova kuhinje je potekala od konca julija do konca oktobra, svečana predaja namenu pa je bila 6. novembra. Vrednost investicije je bila 274.064,12 EUR.

Na seji je bil sprejet tudi Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2017 ter Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018. V tem obdobju so bili sprejeti sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije za naslednje projekte: Rekonstrukcija LC Market Tuš-Gratex, Obnova LC 412031 Svetina-Kunjice-Selo-Šentrupert in Obnova JP TP Jagoče-Most želja.

Zaradi smrti člana Odbora za gospodarski razvoj je občinski svet kot nadomestnega člana imenoval Rudolfa Kauzerja. Občinski svet je podal tudi soglasje, da se za direktorico Zdravstvenega doma Laško imenuje mag. Janjo Knapič, in sicer za štiriletno mandatno obdobje v skrajšanem delovnem času (30 ur na teden).

Pod točko "Razno" so bili svetniki seznanjeni s pobudo Civilne iniciative za razvoj Rimskih Toplic, ki je predlagala, da občinski svet obravnava informacijo o trenutnem zagotavljanju zdravstvene dejavnosti v zdravstveni postaji Rimske Toplice ter zahtevek za ohranitev enake kakovosti zdravstvenih storitev v Zdravstveni postaji Rimske Toplice kot je bila do 31. 12. 2017. Direktorica občinske uprave Tina Rosina Košir je pojasnila, da je bil s predstavniki civilne iniciative, članico občinskega sveta Marijo Zupanc in predstavniki občinske uprave sklican sestanek, na katerem so bili navzoči seznanjeni s pojasnili direktorice Zdravstvenega doma Janje Knapič glede navedene problematike. Knapičeva je pojasnila podala tudi na seji občinskega sveta. V Rimskih Toplicah bosta v skladu z normativi še naprej delovali dve ambulanti, ena vse dni v tednu, druga pa v optimalnem številu dni, da bo za vse paciente še vedno poskrbljeno v enaki meri kot do sedaj.

Občinski svetniki so bili seznanjeni tudi s predlogom svetnice Marije Zupanc o spremembi projekta izgradnje zunanjih športnih igrišč pri OŠ Antona Aškerca v Rimskih Toplicah. Na sestanku, ki so se ga poleg predstavnikov občinske uprave in Zupančeve udeležili tudi predsednik KS Rimske Toplice Matjaž Knez, predsednik Športnega društva Rimske Toplice Gregor Ivšek in ravnatelj OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice Andrej Podpečan, je župan Franc Zdolšek predstavil rešitev, ki jo je pripravila občina na podlagi prejetega predloga. V osnovni projekt zunanjega igrišča ob telovadnici OŠ Antona Aškerca bi se vključila tekaška steza, ki bi zaokrožila postavljeno rokometno in košarkarsko igrišče. Tenis igrišče bi se prestavilo na bolj primerno lokacijo nad uvoz proti zdravilišču, kjer bi bili dve igrišči ter pomožni manjši objekt. Prednost takšne rešitve je, da so potrebna zemljišča v lasti občine.
Gradiva za seje Občinskega sveta in posnetki sej so sicer dostopni na spletni strani. Prav tako so na občinski spletni strani objavljeni vsi sprejeti občinski predpisi.os-2014-2018
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane