OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Sestava nadzornega odbora in delovnih teles

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na drugi seji Občinskega sveta Laško, ki je bila 23. januarja v Rimskih Termah, je bil poleg imenovanj dveh podžupanov, sprejet še okvirni program dela in rokovnik sej za leto 2019.

Občinski svet je potrdil dopolnitev Pravilnika o plačah in plačilih oz. sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško, s katero se je določilo plačilo občinske volilne komisije za izvedbo naknadnih volitev. Zakon o lokalnih volitvah namreč določa le plačilo rednih in predčasnih volitev v občinski svet ter rednih in nadomestnih volitev župana. Sprejeta dopolnitev bo pravna podlaga za plačilo občinske volilne komisije za delo, ki ga bo imela z naknadnimi volitvami, ki bodo 3. marca potekale v treh krajevnih skupnostih.

Imenovana so bila delovna telesa občinskega sveta. V Statutarno pravni komisiji bodo delovali Danijela Bevk Knez (predsednica), Alenka Barlič, Olga Čander, Damjan Kovač in Polonca Teršek. Komisijo za vloge in pritožbe občanov bodo sestavljali Marjan Kozmus (predsednik), Alenka Barlič in Bojan Šipek. Odbor za družbene dejavnosti in društva bo v novem mandatu vodil Enej Kirn. Ostali člani tega odbora bodo svetniki Nuša Konec Juričič, Bojana Kustura, Polonca Teršek in zunanji člani Janez Benedek, Marko Šantej ter Ivan Medved. Trije odbori bodo delovali pod istim vodstvom kot v preteklem mandatu. Odbor za gospodarski razvoj občine bo še naprej vodil Marjan Kozmus, s katerim bodo sodelovali svetniki Mojca Jezovšek, Barbka Rode in Robert Medved ter zunanji člani Magdalena Zupan, Daniel Pavčnik in Boštjan Teršek. Tudi vodstvo Odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti ostaja isto. Poleg Matjaža Pikla bodo za zadeve s tega področja skrbeli Janko Cesar, Danijela Bevk Knez, Uroš Lukić, Štefanija Pavčnik in zunanji člani Marjan Holcer, Mojca Srebot, Franc Lesičar in Stanislav Grbič. Marjan Belej, ki ostaja predsednik Odbora za razvoj kmetijstva in podeželja, pa bo ob sebi imel Barbaro Jančič, Ireno Gradišnik, Uroša Deželaka ter zunanje člane Janka Rodeta, Urško Knez in Hedviko Vidic.

V Nadzorni odbor Občine Laško so bili imenovani Andrej Medved, Boštjan Krašovec, Jasna Lapornik, Nataša Gradišnik Padežnik in mag. Vesna Vodišek Razboršek. Kot predstavnika ustanoviteljice sta bila v Svet zavoda Glasbene šole Laško – Radeče imenovana Barbka Rode in Martin Teraž. V Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Celje bo Občino Laško zastopal Dimitrij Gril.

Tudi v novem mandatu bodo občinski svetniki eno sejnino podarili v dobrodelne namene. Predlog komu in za kakšen namen se bo nakazala sejnina bo vsako leto na predlog humanitarnih organizacij pripravila Komisija za mandatna vprašanja in imenovanja, predlog pa bo potrdil občinski svet na novembrski seji.

SEJA OS
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane