OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za finančne spodbude za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško je skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško objavila Javni razpis za finančne spodbude za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško JR – F 2019.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za obnovo fasad in/ali streh na objektih v starem mestnem jedru Laškega, ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb. 

Območje obnov vključuje objekte v SMJ Laško na naslovih: Aškerčev trg; Cesta na Svetino 1, 3, 5 in 7; Kidričeva ulica 1, 2, 4, 5, 5/a in 5/b; Mestna ulica; Orožnov trg; Pod Gradom 5 in 5/a; Savinjsko nabrežje 2, 4, 6 in 6/a; Stegenškova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/a in 8; Trubarjevo nabrežje 1, 1a in 1/b, 3, 5, 7, 9 in 11; Trubarjeva ulica do vključno hišne številke 31 (brez hišnih številk 26, 28 in 30) in Valvasorjev trg.      

Priznani stroški investicije v obnovo fasade, ki ne vključujejo DDV, so:
 • ureditev gradbišča in postavitev oz. najem fasadnega odra;
 • odstranitev obstoječega dotrajanega ometa v obsegu, ki ga potrdi pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje in zaščita oken; 
 • odstranitev ali zaščita elementov fasade (portali, žlebovi, okenske police, zaščite na okrasnih fasadnih elementih, balkoni in ograje);
 • popravilo poškodovanega fasadnega ometa;
 • restavriranje z možnostjo rekonstrukcije fasadne dekoracije (skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem);
 • oplesk fasade s fasadno barvo in nabavo ter vgradnjo okenskih polic (skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem);
 • čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo;
ne zajemajo pa nabave in vgradnje sistema za toplotno izolacijo fasade, popravilo in namestitev odtočnih žlebov in podobno.


Priznani stroški investicije v obnovo strehe, ki ne vključujejo DDV, so:
 • ureditev gradbišča in postavitev odra, zaščitnih nadstreškov;
 • odstranitev dotrajane strešne kritine, slemenjakov, obrob, žlebov;
 • odstranitev dotrajanih strešnih letev in odstranitev dotrajane strešne konstrukcije (če je to potrebno, skladno s kulturnovarstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS, OE Celje);
 • dobava in izvedba nove strešne konstrukcije (če je to potrebno) in letvanje s strešnimi letvami;
 • dobava in polaganje nove kritine, izvedba novih pločevinastih obrob, montaža snegolovov (skladno s kulturnovarstvenimi pogoji ter soglasjem);  
 • popravilo ali rekonstrukcija napuščev (skladno s kulturnovarstvenimi pogoji ter soglasjem);
 • ponovna montaža žlebov oz. dobava in montaža novih žlebov;
 • ponovna montaža strelovoda z meritvami upornosti;
 • čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo.
V letu 2019 Občina Laško sofinancira obnovo fasad oziroma streh ter obnovo fasad in streh hkrati. Popravilo ali nabava in vgradnja elementov fasade je možna samo hkrati z obnovo fasade. Sofinanciranje samo elementov fasade ni možno.
Upravičeni so stroški investicije, ki se je pričela po 1. 1. 2019 in katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 30. 10. 2019.  
 
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • so na območju obnov zajetem v tč. 2 razpisa lastniki večstanovanjskih ali poslovno stanovanjskih objektov oziroma posameznih delov večstanovanjskih ali poslovno stanovanjskih objektov (stanovanjskih enot) ali družinskih stanovanjskih hiš;
 • izpolnjeni morajo biti pravno – formalni pogoji (lastništvo, lokacijska informacija);
 • pridobljeni kulturnovarstveni pogoji oziroma soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje;  
 • še niso prejeli sredstev iz naslova preteklih javnih razpisov za finančne spodbude za obnovo celotne fasade v starem mestnem jedru Laško, razen če se prijavljajo za sofinanciranje obnove strehe;
 • imajo zagotovljena sredstva za pokritje svojega deleža obnovitvenih del in poravnane vse finančne obveznosti do Občine Laško.
Vlogo na razpis lahko vloži tudi upravnik, ki upravlja stavbo v skladu s 1. odstavkom 48. člena  Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17). V primeru, da je lastnikov več, pa hiša nima upravnika, je vlagatelj eden od lastnikov v soglasju z ostalimi lastniki.

Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki ali najemniki stanovanjskih ali poslovnih prostorov, niso upravičeni do finančne spodbude, čeprav so udeleženi v investiciji glede na pripadajoči solastniški delež.   


Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev so:
 • Pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti.
 • Objekti, katerih fasade in/ali strehe so nevarne za okolico in mimoidoče.  
 • Starost objekta.    
 • Namembnost objekta.    
 • Prenova fasade in/ali strehe glede na lego stavbe.    
 • Prenova fasade in/ali strehe glede na finančno zahtevnost obnove.    

Za finančne spodbude so v Proračunu Občine Laško za leto 2019 zagotovljena sredstva v skupni višini 20.000 EUR. Občina Laško dodeljuje finančne spodbude v višini največ 25% vrednosti priznanih stroškov investicije.   
 
Vlagatelji oddajo oziroma pošljejo vlogo, ki vsebuje: prijavni obrazec "Vloga za dodelitev finančne spodbude za obnovo fasad v starem mestnem jedru Laško" in obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila do vključno 28. 6. 2019.  

Celotno besedilo javnega razpisa, vključno z brezplačno razpisno dokumentacijo je zainteresiranim občanom dosegljivo na spletni strani Občine Laško v rubriki Javna naročila, razpisi in nepremičnine in v Glavni pisarni Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

 
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane