OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudbe za rekonstrukcijo LC Petrol - Gasilski dom

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik:
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝REKONSTRUKCIJA LC PETROL - GASILSKI DOM˝.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝REKONSTRUKCIJA LC PETROL - GASILSKI DOM˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudb upoštevati dejstvo, da bo v času festivala Pivo in cvetje Laško, to je med 11. in 14. julijem 2019, izvajanje del moteno, izvajalec bo moral dinamiko izvajanja del prilagoditi zahtevam naročnika.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 10. 5. 2019 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 10. 5. 2019 ob 10.30.

Naročnik bo s tremi najugodnejšimi ponudniki izvedel pogajanja o spremembi ponujene cene, o pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko sistema e-JN.

Investicija bo sofinancirana v skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1). V primeru nepridobitve sredstev sofinanciranja oz. nesklenitve pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, si naročnik Občina Laško pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

Kontaktni osebi naročnika sta Luka Picej, telefonska številka +386 3 7338 714, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .


SPREMEMBA z dne 8.5.2019

Zaradi napačnih formul v popisu del naročnik objavlja čistopis razpisne dokumentacije z vsemi spremembami. Vsled spremembam se podaljša rok oddaje ponudb, ki je sedaj 17.5.2019 do 10. ure preko informacijskega sistema e-JN. Sprememba je objavljena tudi na Portalu javnih naročil. Ponudnike opozarjamo, da naj bodo pri sestavi ponudb pazljivi pri dokumentih, ki se vežejo na rok oddaje ponudb (npr. BON obrazec, potrdila poslovnih bank itd.)

  ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE

  OBRAZCI WORD

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane