OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudbe za blago ˝Sukcesivna dobava živil po sklopih za potrebe OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice˝

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 40. in 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik:
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
matična številka: 5874505000
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za blago ˝Sukcesivna dobava živil po sklopih za potrebe OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice˝.

Kupec tega javnega naročila je:
OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE
Aškerčeva cesta 1, 3272 Rimske Toplice
telefon: 03/ 733 82 30
matična številka: 5924359000
ID za DDV: SI81377231
transakcijski račun: 01257-6030659850

Na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3 je Občina Laško s strani Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice (v nadaljnjem besedilu: OŠ) pooblaščena za izvedbo in odločanje v postopku javnega naročila za izbor izvajalcev dobave blaga. Z izbranimi ponudniki bo sklenil okvirne sporazume kupec OŠ. V nadaljevanju se za pooblaščenca uporablja izraz naročnik.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA POTREBE OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE, pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).

Javno naročilo se izvaja po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje dveh let, in sicer z veljavnostjo od 20. 8. 2019 do 20. 8. 2021. Okvirni sporazum se sklene z najmanj enim in največ tremi ponudniki za posamezen sklop. V kolikor bo imela OŠ zagotovljena sredstva in interes, se veljavnost okvirnih sporazumov lahko podaljša še za obdobje naslednjih dveh let, to je do 20. 8. 2023.

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo za enega ali več sklopov, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Ponudbe ni mogoče oddati samo za posamezne artikle znotraj razpisanega sklopa.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 7. 6. 2019 do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 7. 6. 2019 ob 10.30.

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

SPREMEMBA z dne 29. 5. 2019

V popisu blaga so popravljene formule v excel datoteki za izračun skupnih vrednosti po posameznih sklopih.

  novo POPIS BLAGA

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane