OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k oddaji ponudb za izdelavo in montažo opreme za čebelarski center Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za izdelavo in montažo opreme za čebelarski center Laško.

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Zahteve naročnika so navedene v IDEJNI ZASNOVI (IDZ) IN PREDLOGU UREDITVE NOTRANJE OPREME.

Naročnik si pridržuje pravico, da s ponudniki izvede dodatni krog pogajanj o spremembi ponujene cene, v katerih bo ponudnike po elektronski pošti pozval k predložitvi morebitnih dodatnih popustov na njihovo končno ponudbeno ceno.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C)
- OBR-E
- POPIS DEL (izpolnjen in podpisan)
- parafiran osnutek pogodbe
- POT-REF

Zahtevane reference
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih sedmih letih pred objavo tega zbiranja ponudb že izvedel izdelavo in montažo notranjega pohištva (ne nujno javnega naročila) v primerljivem obsegu. Kot dokazilo ponudnik predloži izpolnjen obrazec POT-REF.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 29. 5. 2019 do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za "Izdelavo in montažo opreme za čebelarski center Laško".

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

Operacijo delno sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se izvaja v okviru podukrepa 19.2: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. V skladu z odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, št. 33152-154/2017/11, z dne 29. 3. 2018, bo sofinanciranih 85% upravičenih stroškov operacije.

Dodatne informacije: g. mag. Andrej Flis, tel št. 03 733 87 31, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PRP LEADER EU SLO barvni
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane