OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabilo k izdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI, Komunalna oprema naselja Tovsto v Laškem

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za storitev: Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI, Komunalna oprema naselja Tovsto v Laškem.

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C)
- OBR-E
- PROJEKTNA NALOGA
- osnutek pogodbe
- POT-REF

ZAHTEVANE REFERENCE
Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih petih (5) letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) izvajalec pri izvedbi storitve izdelave projektne dokumentacije DGD in PZI vsaj treh (3) cestnih odsekov na javnih cestah (ne nujno javnega naročila) in je dolžina vsakega odseka bila daljša od 500m.

Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 20. 1. 2020 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 
Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za storitev "Projektna dokumentacija DGD in PZI, Komunalna oprema naselja Tovsto v Laškem"
 
Odpiranje ponudb ne bo javno.

Dodatne informacije: ga. Ljubica Vižintin, tel. št. 03 733 87 37, g. Luka Picej, tel. št. 03 733 87 14

PROJEKTNA NALOGA

OSNUTEK POGODBE

OBRAZEC C

OBRAZEC E

POTREBNE REFERENCE
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Vabilo k izdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI, Komunalna oprema naselja Tovsto v Laškem