OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško za leto 2020

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS IN 30/18), 7. člena Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v občini Laško (Uradni list RS, št. 33/2007, 36/2014) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19) objavlja
 


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško za leto 2020


 

 
 1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
 
 1. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje mladinskih projektov in programov, ki vsebujejo naslednja področja:
 • neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo (usposabljanje mladinskih delavcev za delo z mladimi, ter pridobivanje veščin, da mladi sami izvajajo projekte in sodelujejo v različnih aktivnostih na lokalni, regionalni ali državni ravni),
 • prostovoljno mladinsko delo (izvajanje in uveljavljanje prostovoljnega mladinskega dela, izobraževanje in usposabljanje za izvajanje prostovoljnega dela ter izmenjave prostovoljcev)
 • informiranje in svetovanje za mlade (izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade, koordinacija mednarodnih programov informiranja in svetovanja ter koordinacija izvajalcev informiranja in svetovanja in izvajanje aktivnosti, ki omogočajo mladim lažji dostop do informacij)
 • participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice (odgovornost pri vprašanjih, ki se nanašajo na mlade v družbi, integriranje mladih v družbene procese, zagotavljanje demokratičnih oblik združevanja in delovanja mladih ter aktivna participacija mladih pri javnih zadevah)
 • strpnost, nenasilje med in nad mladimi (izvajanje aktivnosti, ki se nanašajo na strpnost, nenasilje med in nad mladimi)
 • kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega časa (aktivnosti, ki dovoljujejo mladim, da organizirajo oziroma sodelujejo v različnih dejavnostih tako na lokalnem kot na nacionalnem nivoju, ki širijo njihov pogled na svet)
 • mednarodno mladinsko delo (vključevanje in sodelovanje v multilateralnih programih, ki so organizirani na mednarodnem nivoju)
 • mobilnost mladih (ustvarjanje pogojev za večjo mobilnost mladih)
 • raziskovalno delo mladih (seznanjanje mladih z raziskovalnim delom, razvijanje metod raziskovalnega dela z mladimi ter izvajanje raziskav mladinskega področja na širšem nivoju)
 • medgeneracijsko sodelovanje (aktivnosti, ki omogočajo druženje različnih generacij med seboj)
 • športne dejavnosti.

 1. Pogoji sofinanciranja: pravico do prijave imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • da imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki ga podeli Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino,
 • da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je nevladna, prostovoljna in neprofitna in opravlja dejavnost mladinskega centra ali so registrirana pravna oseba v RS kot javni zavod ali avtonomna enota znotraj javnega zavoda, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina in opravlja dejavnost mladinskega centra,
 • da se nanašajo na projekte in programe, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike projektov in programov otroci in mladi v starosti do 29 let,
 • da so nosilci projekta ali programa, ki v praksi obstaja vsaj šest mesecev,
 • da za izvajanje letnega programa zagotovijo najmanj 30 % delež sofinanciranja iz drugih virov, razen v primeru izvajanja informiranja in svetovanja, kjer mora biti delež najmanj 20 %,
 • da imajo sedež na območju občine Laško,
 • da opravljajo dejavnost mladinskega centra na območju občine ali območju več lokalnih skupnosti,
 • da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo,
 • da zagotavljajo notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa,
 • da zagotavljajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih

       4.  Merila in kriteriji za vrednotenje programov:
MERILA IN KRITERIJI
Dodeljena sredstva ne morejo preseči vrednosti osnovnega programa vlagatelja.
       5. Višina razpisnih sredstev za leto 2020: 44.000,00 EUR
 
       6. Rok porabe sredstev: Odobrena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.


       7. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (http://www.lasko.si).

     
      8. Način prijave in rok oddaje:
Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje mladinskih projektov in programov – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

Obravnavane bodo vloge, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih in bodo prispele po pošti na naslov naročnika oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško do petka, 14. 2. 2020, do 12.00. Vloge oddane po tem roku, bodo štete za prepozne in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo razpisne dokumentacije naročnika.

       9. Datum odpiranja vlog: Strokovna komisija bo odpirala vloge v torek, dne 18. 2. 2020. Odpiranje ne bo javno.


      10. Izid razpisa: O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni v roku osem dni po sprejeti odločitvi strokovne komisije.

      11. Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 20 (Jasna Kermelj).


  VLOGA ZA RAZPIS

  PRAVILNIK O VREDNOTENJU IN SOFINANCIRANJU

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško za leto 2020