Zbiranje ponudb: Izdelava prostorskega akta - Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Laško (SD OPN1)

Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudbe za storitev: Izdelava prostorskega akta: Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Laško (v nadaljevanju SD OPN 1).

1. IZHODIŠČA
Občina Laško ima sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18).
Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN 1 je sprejet na osnovi Zakona o prostorskem načrtovanju, sprejeta sta dva odloka:
- Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN 1
(Uradni list RS, št. 35/18), ki je stopil v veljavo dne 26. 5. 2018.
- Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN 1
(Uradni list RS, št. 44/19), ki je stopil v veljavo dne 6. 7. 2019.

2. PREDMET NALOGE
Predmet ponudbe je je izdelava prostorskega akta: Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Laško – SD OPN 1 in vsa povezana dela. Izdelati je potrebno analizo in dopolnitve že izdelanih strokovnih podlag, izdelavo morebitno potrebnih novih strokovnih podlag ter obrazložitve posegov skladno z zahtevami veljavne zakonodaje ter ustrezno gradivo za sprejem usklajenega prostorskega akta.
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo tako na strateški kot izvedbeni del, na tekstualni del in grafične prikaze ter priloge.
Predmet naloge so tudi vsa ostala dela, ki so podrobneje določena v projektni nalogi.

3. VELJAVNOST PONUDBE IN OSTALO
Ponudba mora biti veljavna 60 dni po roku za oddajo ponudb.
Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del.
Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C),
- osnutek pogodbe,
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev (OBR-E),
- potrdilo o potrjenih referencah (POT-REF)

4. ZAHTEVANE REFERENCE
Ponudnik mora izkazati reference za izdelavo vsaj 4 (štirih) osnovnih občinskih prostorskih načrtov (OPN), ki so bili sprejeti na občinskem svetu, pri čemer morata biti vsaj dva OPN-ja za občini s površino najmanj 100 km2.

5. NAČIN, KRAJ IN ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 16. 7. 2020 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.
Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti napisan naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! PONUDBA "SD OPN 1"
Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.
V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.
Dodatne informacije: g. Andrej Kaluža, tel. št. 03 7338 705 in g. Uroš Trkaj, tel. št. 03 7338 730.

Razpisna dokumentacija