OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Zbiranje ponudb: SANACIJA OSTANKOV BAROČNEGA DVORCA V KOMPLEKSU SAMOSTANA JURKLOŠTER

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za storitev Sanacija ostankov baročnega dvorca v kompleksu samostana Jurklošter.

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

Projekt zajema sanacijo ostankov baročnega klasicističnega dvorca v sklopu kartuzije Jurklošter. Predvideni posegi so načrtovani v varovanem območju enote kulturnega spomenika, ki je v Registru kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo vpisan kot Jurklošter — Samostan (ESD 206) in je z Odlokom o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško, Ur.l. RS, št. 44/2006-1884, 2/2008-67, razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Zato je pred pričetkom del potrebno obvestiti ZVKD-CE o nameri in dinamiki del. Vsa zidarska dela se morajo izvajati pod kontrolo ZVKD.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku. Obseg del je razviden iz obrazca OBR-POPIS.
    
Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- OBR-C
- OBR-E
- OBR-POPIS
- OBR-REF
- OSNUTEK-POGODBE


ZAHTEVANE REFERENCE :
Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih sedmih (7) letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) izvajalec pri izvedbi storitve. Ponudnik se mora izkazati z listinami, da je v zadnjih 7 letih izvedel sanacijo ali obnovo podobnega objekta, ki je pod spomeniškim varstvom.


Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 30. 9. 2020 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za " Sanacija ruševine baročnega dvorca v kompleksu samostana Jurklošter "

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

Dodatne informacije: mag. Andrej Flis, tel št. 03 733 87 31.

  OBRAZEC C

  OBRAZEC E

  POTREBNE REFERENCE

  OSNUTEK POGODBE

  POPIS DEL
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Javna naročila, razpisi in nepremičnine Zbiranje ponudb: SANACIJA OSTANKOV BAROČNEGA DVORCA V KOMPLEKSU SAMOSTANA JURKLOŠTER