OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Krajevna skupnost Sedraž

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
sedraz27sedraz29
Naslov: Sedraž 22, 3270 Laško
Telefon:  
Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 18.00 do 19.00
Spletna stran: -
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ,
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Kontaktna oseba: Aleš Jerman - predsednik,
040 794 480, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Naselja v KS: Belovo, Brezno, Govce, Klenovo, Sedraž, Trnov Hrib in Trnovo
Št. prebivalcev: 716 (s stalnim prebivališčem na dan 1.1.2017)

Svet krajevne skupnosti:
šest članski svet
Julita Pilih Jožef Koprivc
Aleš Jerman
Alojz Podkoritnik
Marko Peklar
 /
Obvestila
 • Dan odprtih vrat v Govcah Open or Close
  Prizadevni člani Društva Sv. Barbara se intenzivno pripravljajo na prireditev Dan odprtih vrat v Govcah (Liše), ki bo to soboto, 19. 10. 2019, ob 11.00.
  Prisrčno vabljeni vsi krajani in pristaši kulturne dediščine rudarskega izročila.

  Predsednik KS Sedraž
  Aleš Jerman

  DAN ODPRTIH VRAT PRIPRAVE2

  DAN ODPRTIH VRAT PRIPRAVE
 • Razpored dežurstev v KS Sedraž Open or Close
 • Urejanje cest v KS Sedraž Open or Close
  Spoštovani krajani!

  Verjetno je marsikdo med vami pričakoval hitrejše urejanje cest v KS Sedraž. Predvsem nova cesta v Belovem in preplastitev v Trnovem od Goloba do Peklarja.
  Tudi bankine in mulde na Sevcah ter v Sedražu pri Lapornik čakajo na izvedbo.
  Poudarjam, kot predsednik KS Sedraž, da so vsa dela v planskem območju z velikim sodelovanjem med KS Sedraž, Komunalo Laško (Občino Laško) in podjetjem AGM Nemec. Dela so bila ovirana zaradi znanih neurij, ki so nas prizadela ter drugih nepredvidenih dogodkov. Kot predsednik prosim za razumevanje krajanov. Vsa predvidena dela v 2019 bodo izvedena v razumnih rokih. V KS Sedraž so bila izvedena dela na praktično vseh cestah po neurju 24. 8. 2019 z veliko pomočjo in sodelovanjem Občine Laško za kar se zahvaljujem ustreznim službam.

  Lep pozdrav!

  Predsednik KS Sedraž
  Aleš Jerman

  ZA SPLETNO SEPT. 2019
  ZA SPLETNO SEPT. 20192
 • Vloga za sofinanciranje društev v KS Sedraž Open or Close
  Krajevna skupnost Sedraž na podlagi 75. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015, 68/2018) in 1. člena Pravilnika za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Sedraž, objavlja


  JAVNI POZIV
  za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Sedraž za leto 2019

  1. Naročnik javnega poziva: Krajevna skupnost Sedraž

  2. Predmet javnega poziva:
  Iz proračuna Krajevne skupnosti Sedraž se po tem pravilniku sofinancirajo prireditve in projekti, ki pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti Krajevne skupnosti Sedraž.

  3. Pogoji sofinanciranja:
  Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev ali projektov v tekočem letu so upravičena:
   društva, ki imajo sedež na območju krajevne skupnosti in so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
   javni zavodi s sedežem v krajevni skupnosti,
   neprofitne organizacije, ki imajo sedež v krajevni skupnosti.

  Prosilci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
   prireditev ali projekt izvesti na območju krajevne skupnosti,
   izvesti prireditev ali projekt odprtega značaja in dostopno širšemu krogu obiskovalcev,
   s svojim aktivnim izvajanjem dejavnosti prispevati k prepoznavnosti celotne krajevne skupnosti (vsaj enkrat letno organizirati prireditev ali dogodek, kamor je vabljena širša javnost),
   izvesti prireditev ali projekt, ki je pomemben za kraj in krajane na različnih področjih,
   imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja.


  4. Merila in kriteriji: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev ali projektov bodo uporabljena naslednja merila:

  1. Število izvedenih dejavnosti – projektov v preteklem letu (0 – 10 točk),
  2. Vloga prosilca v krajevni skupnosti oz. aktivno sodelovanje s krajevno skupnostjo (0 – 10 točk),
  3. Ocena planirane / prijavljene prireditve ali projekta (0 – 30 točk).

  Višina dodeljenih sredstev se izračuna tako, da se doseženo število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke v letu 2019 znaša ___________.


  5. Višina sredstev za leto 2019: 1.500,00 EUR

  6. Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Krajevne skupnosti Sedraž .

  7. Način prijave in oddaje:
  Posamezna prijava mora biti izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana najmanj 8 dni pred izvedbo prireditve ali projekta.

  Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti s priporočeno pošiljko, lahko pa jo oddajo osebno na naslov KS Sedraž Sedraž 22 Laško. Vloga se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje prireditev in projektov KS Sedraž– ne odpiraj" na naslov KS Sedraž Sedraž 22 3270 Laško.


  8. Rok poziva: poziv se začne z 03.06.2019 in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.

  9. Posamezni izidi poziva: Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Komisija svoj predlog izbora z obrazložitvijo poda Svetu KS Sedraž. Na podlagi predloga komisije in sklepa Sveta KS, se dokončno določi višino sredstev posameznemu prosilcu.

  Izplačilo se izvede po prejetem končnem poročilu o izvedeni prireditvi ali projektu, ki mora obvezno vsebovati fotokopije računov. Če vrednost računov ne dosega dodeljene vrednosti, se znesek ustrezno zniža.

  10. Dodatne informacije: na telefonski številki: 040 7944 80, kontaktna oseba: Aleš Jerman

  PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PRIREDITEV IN PROJEKTOV V KS SEDRAŽ 

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 • Nov predsednik, nova dela, ... Open or Close
  Spoštovani krajani Krajevne skupnosti Sedraž.

  V mesecu aprilu 2019 smo po mnogih težavah in nepredvidenih situacijah končno uspeli z volitvami in ustanovitvijo Sveta KS Sedraž.
  Za novega predsednika  je bil imenovan in izvoljen Aleš Jerman.
  Takoj smo se lotili dela na ureditvi razmer glede lastninskih relacij med Občino Laško in lastniki zemljišč ob lokalni cesti Sevce-Brezno ter lokalni cesti Spodnje Brezno-Zgornje Brezno.
  Občina Laško želi urediti zemljiško knjižne odnose zaradi potrebnih rekonstrukcij in ureditve komunalne infrastrukture na omenjenih cestah. Zato svet KS Sedraž apelira in prosi krajane k konstruktivnemu sodelovanju pri podpisu soglasij za ureditev problematike glede omenjenih cest.
  Krajevna skupnost Sedraž intenzivno sodeluje z Občino Laško pri ureditvi kategorizacij krajevnih cest v Sedražu predvsem zaradi ureditve normalnih pogojev za nadaljne letno in zimsko vzdrževanje cest.
  Dne 23. 6. in 26. 6. 2019 nas je zajelo močno deževje, ki nam je odneslo velik del javnih poti in bankin.
  V kolikor ne bi mnogo krajanov samoiniciativno pristopilo k odpravi posledic neurja bi bila škoda še bistveno večja. Za prikazano delo in pomoč se krajanom Sedraža kot predsednik iskreno zahvaljujem.
  V naslednjih dneh bomo pristopili k nujni sanaciji poškodovanih cest ter košnji brežin v KS Sedraž.
  Veseli nas ,da se je začela izvedba »Sedraške obvoznice« v naselju Belovo,ki bo prinesla boljše vozne pogoje predvsem pa varno življenje krajanov,ki živijo neposredno ob stari cesti.
  Prav tako smo skupaj z Komunalo Laško in Občino Laško pristopili k ureditvi vodovodnega omrežja Sedraž. Občina Laško in Komunala Laško sta zagotovili in namestili klorirno napravo za vaški vodovod zaradi zagotovitve čiste in neoporečne pitne vode.Potekajo pogovori o tehnični plati prenosa vodovoda na Komunalo Laško in s tem povezanih lastninskih odnosih.
  Glede problematike CEROZ smo se z predstavniki Občine Laško,Občine Hrastnik ,direktorjem Ceroza in predsednikom KS Sedraž udeležili sestanka na Občini Hrastnik kjer smo se dogovorili, da bomo v KS Sedraž organizirali Zbor krajanov glede omenjene problematike po Skupščini CEROZ-a.
  Glede na dogodke smo se odločili, da bo zbor krajanov po predstavitvi konkretnih sanacijskih ukrepih s strani CEROZ (predvidoma v mesecu septembru 2019).

  Objavili smo Javni poziv Društvom za sofinanciranje prireditev v Sedražu. Nekatera društva so se že odzvala in vse vloge so bile ustrezno obravnavane in rešene. Nekaj sredstev je še na razpolago zato pozivamo ostala društva k sodelovanju.
  V grobem je to vse, seveda smo še marsikaj drugega obravnavali (prometna varnost, ogledala, mrliška vežica itd.) kar čaka na realizacijo v naslednjih mesecih tega leta.

  Vsem krajanom želim mirno in sproščujoče poletje brez neprijetnih vremenskih doživetij.

                                                                                                                                                                                                  Laško, 17. 7. 2019
  KS Sedraž
  Predsednik Ks
  Aleš Jerman
                                                                                               
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane