OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

9. redna seja Občinskega sveta Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-14/2015
Datum: 25. 11. 2015

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
9. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 25. 11. 2015,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:

1. Sprejem zapisnika 8. seje z dne 30. 9. 2015

2. Potrditev realizacije sklepov 8. seje z dne 30. 9. 2015

3. Področje javnih financ
3/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2016 – 1. obravnava
3/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 – 1. obravnava
3/3 Poročilo o porabi stalne proračunske rezerve v letu 2015

4. Področje okolja in prostora
4/1 Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro – 2. obravnava
4/2 Predlog Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško – 1. obravnava
4/3 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
4/4 Predlog Sklepa o zbiranju in predelavi gradbenih odpadkov

5. Področje družbenih dejavnosti
5/1 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško
5/2 Poročilo o realizaciji akcijskega načrta "Občina po meri invalidov" za leto 2015

6. Vprašanja in pobude

7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Tomaž Novak, JP Komunala Laško
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,

Material poslan v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine,
• političnim strankam v občini,
• krajevnim skupnostim v občini,
• sredstvom javnega obveščanja.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2014 - 2018 Občinski svet 9. redna seja Občinskega sveta Laško