OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (15. redna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-11/2016
Datum:  23. 9. 2016
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
15. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 5. 10. 2016,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti  in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:          

1.    Sprejem zapisnika 14. seje z dne 22. 6. 2016

2.    Potrditev realizacije sklepov 14. seje z dne 22. 6. 2016

3.    Proračun in komunalne zadeve
3/1  Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2016 z oceno realizacije za leto 2016
3/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – IV. dopolnitev
3/3  Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2016
3/4  Poročilo o posledicah neurja z močnim deževjem in točo z dne 29. 8. 2016 in predlog Sklepa o porabi sredstev stalne proračunske rezerve za namen izvedbe nujnih sanacijskih del po neurju
3/5  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju JP Komunala Laško in predlog sprememb Statuta JP Komunala Laško, d.o.o. – skrajšani postopek
3/6  Seznanitev s spremembo pogodbe »Kanalizacija Debro III. faza«

4.    Področje gospodarstva
4/1 Predlog načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Laško
4/2 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016

5.    Imenovanja
5/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2016

6.    Vprašanja in pobude

7.    Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

                                                                                                              Župan Občine Laško
                                                                                                                  Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
•    člani Občinskega sveta Laško,
•    uslužbenci Občinske uprave Laško,
•    Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
•    Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
•    Tomaž Novak, direktor Komunale Laško.
.
Material poslan v vednost in uporabo:
•    nadzornemu odboru občine,
•    političnim strankam v občini,
•    krajevnim skupnostim v občini,
•    sredstvom javnega obveščanja.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2014 - 2018 Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (15. redna seja)