OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2018

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Javno podjetje Komunala Laško d.o.o. je na podlagi pogodbe z Občino Laško od 1.6.2016 dalje izvajalec gospodarske javne službe (GJS) oskrbe s pitno vodo v Občini Laško.kakovost vode1

V letu 2018 smo na vodovodnih sistemih v našem upravljanju distribuirali 1.021.059 m3 pitne vode. Vodo smo pridobivali iz 39 izvirov in vrtin, njihova povprečna izdatnost je bila 92,02 l/s. Distribucija vode je potekala preko 69 vodohranov, 29 črpališč, 252 revizijskih jaškov in po 369 km cevovodov. Avtomatska dezinfekcija se je izvajala v 5 postajah za dezinfekcijo pitne vode. Za zagotavljanje požarne varnosti je bilo na razpolago 198 delujočih in redno pregledanih hidrantov.kakovost vode2

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo bili na podlagi pravilnika o pitni vodi izvajali notranji nadzor pitne vode, za kar smo v letu 2018 izvajali vzorčenje preko Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). S strani NLZOH je bilo pri uporabnikih odvzetih 126 vzorcev za mikrobiološko in kemijsko analizo pitne vode, s strani državnega monitoringa pa še dodatnih 30 vzorcev. Skupni delež neustreznih vzorcev je znašal zgolj 2%. Na osnovi pojasnil in priporočil za ukrepanje v primeru ugotovljenih neskladnosti (vir NLZOH) v letu 2018 nismo izdali nobenega obvestila za prekuhavanje pitne vode, ker odstopanja niso imela velikega zdravstvenega pomena in niso predstavljala tveganja za zdravje. Za potrebe dodatne stalne kontrole pitne vode na sistemih javnega vodovoda v občini Laško, smo poleg navedenega vzorčenja izvajali še interno vzorčenje v laboratoriju Pivovarne Laško Union d.o.o.

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo za zagotavljanje varnosti pitnih vod v letu 2018 uspešno opravili certifikacijsko presojo po standardu codex alimentarius CAC/RCP 11-1969 Rev. 4-2003 - HACCP (kar pomeni analizo tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), ki kot mednarodna metoda velja na področju zagotavljanja varne prehrane oz. vodo oskrbe.

kakovost vode3

Učinkovit sistem kontrole kakovosti pitne vode sloni na načelih politike kakovosti in okoljske politike podjetja Komunala Laško d.o.o., za kar ima podjetje pridobljene certifikate ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 in HACCP.

V primeru pojava neustrezne pitne vode pitne vode, vas bomo obveščali preko radia Celje, preko spletne strani Občine Laško in JP Komunale Laško, ter preko oglasnih desk.

V letu 2018, je bila voda v javnem vodovodu občine Laško zdravstveno ustrezna in varna za potrošnike.

                       JP Komunala Laško d.o.o.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane