ŽUPAN
1. Predlagatelj: SMC
    Kandidat: Bojan Špiler

OBČINSKI SVET

VE1 (KS Laško)

VE2 (KS Rečica, Marija Gradec, Vrh nad Laškim in Šentrupert)

VE3 (KS Rimske Toplice, Jurklošter, Sedraž in Zidani Most)
1. Predlagatelj: Kaja Potušek in skupina volivcev
    Ime liste: Bogomir Potušek – neodvisni kandidat

Številka: 032-12/2018
Datum: 17. 5. 2018

Z A P I S N I K

2. dopisne seje Občinskega sveta Laško, ki je bila opravljena v času od 14. do 17. maja 2018.

Seja je bila opravljena pisno.

Dnevni red seje je bil:

1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izven nivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo – skrajšani postopek

Gradivo je bilo poslano članom občinskega sveta v pisni obliki. Svetniki so prejeli vabilo z dnevnim redom in obrazložitvijo ter glasovnico, ki so jo morali izpolnjeno in podpisano vrniti (osebno, po navadni pošti ali po e-pošti) do 17. 5. 2018 do 15. ure. Za pravilno glasovanje po elektronski pošti se je upoštevala tudi pravočasna in pravilno izpolnjena glasovnica, ki je bila poslana brez lastnoročnega podpisa glasovalca, če je bila poslana oz. vrnjena z njegovega elektronskega naslova, ki ga je ob pričetku mandata vpisal na seznam elektronskih naslovov občinskih svetnikov. Pravočasno je glasovalo 15 članov (od 23-ih članov), s tem je bil občinski svet sklepčen. Vsak svetnik je oddal obe glasovnici, vse so bile pravilno izpolnjene. Vsi člani so glasovali ZA sprejem sklepa.

Občinski svet Laško je soglasno (15 glasov ZA) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izven nivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo po skrajšanem postopku.


Občinski svet Laško je soglasno (15 glasov ZA) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izven nivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo v predloženi vsebini.

Številka: 3504-01/2016

Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško                               
Franc ZDOLŠEK                                    

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.