• vodi občinsko upravo in kabinet župana, organizira, koordinira ter razporeja delo med vse notranje organizacijske enote,
 • skrbi za zakonito, pravočasno in učinkovito delo občinske uprave,
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše strokovne in druge naloge v upravi,
 • vodi in sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • izvaja druge naloge po pooblastilu ali navodilu župana,
 • izvaja koordinacijo na področju regionalnih in medobčinskih projektov,
 • vrši koordinacijo na področju evropskih zadev in projektov,
 • izvaja medobčinsko in meddržavno sodelovanje in aktivnosti.
Direktorica občinske uprave je:
Danijela Bevk Knez
t: 03 7338 710
e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 
 

skrbi za opravljanje naslednjih nalog:

 • proračun in zaključni račun občine,
 • premoženjska bilanca občine, 
 • vodi evidenco finančnega premoženja in zbirk evidenc ostalega premoženja, 
 • računovodske naloge za občinski proračun, javne zavode, krajevne skupnosti ter režijski obrat, 
 • ravnanja s finančnim premoženjem, 
 • druge naloge.
 
Nataša Gradišnik Padežnik vodja oddelka
03 7338 708
F: 03 7338 740
natasa.gradisnik-padeznik@lasko.si
Marjetka Prašnikar računovodkinja za proračun 03 7338 742 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Sabina Mlakar računovodkinja za proračun
in režijski obrat
03 7338 732 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Mateja Knez računovodkinja za proračun
in krajevne  skupnosti
03 7338 734 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Metka Ferlič računovodkinja za javne zavode
in društva
03 7338 733 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


 
Pri poslovanju upravljamo z naslednjimi informatiziranimi zbirkami:
Ime zbirke:     Dokumentni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju
Ime zbirke:     Finančno-računovodski sistem, ki zajema:
                          fakturiranje z obračunom DDV
                          glavno knjigo s saldakonti in računovodstvo
                          planiranje in priprava bilanc ter proračun
                          knjigo prejetih faktur s spremljanjem vstopnega davka pri DDV
                          obračun pogodb o delu in ostalih izplačil
                          obračun obresti ter pripravo amortizacijskega načrta
                          obračun plač
                          obračun dodatnega pokojninskega zavarovanja
                          evidenco osnovnih sredstev z obračuni amortizacije in prevrednotovanja
Ime zbirke:     Geografski informacijski sistem
Ime zbirke:     Obračun najemnin stanovanjskih in poslovnih prostorov (z glavno knjigo)
Ime zbirke:     Obračun anuitet odkupljenih stanovanj
Ime zbirke:     Obračun vodarine in kanalščine (z glavno knjigo)
Ime zbirke:     Obračun priključne takse za priklop na čistilno napravo
Ime zbirke:     Obračun dodatnega pokojninskega zavarovanja

Seznam javnih evidenc, ki jih vodi organ
SEZNAM JAVNIH EVIDENC OBČINE LAŠKO

CESTNO KOMUNALNA INŠPEKCIJA
Ime evidence:     Evidenca komunalnega redarstva, ki zajema
 • evidenco izdanih odločb,
 • evidenco izdanih plačilnih nalogov,
 • evidenco izrečenih opozoril,
 • evidenco plačanih prekrškov,
 • evidenco predlogov za okrajno sodišče na podlagi zahtev za sodno varstvo ter
 • evidenco predlogov za davčno izterjavo.

CIVILNA ZAŠČITA
Ime evidence:     Evidenca sistema za zaščito in reševanje ter pripadnikov civilne zaščite

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Šport in rekreacija
Ime evidence:     Razvoj športnih objektov v občini
Ime evidence:     Seznam športnih društev v občini
Ime evidence:     Seznam športnih društev, ki so pridobila status društva v javnem interesu na področju športa

Otroško varstvo
Ime evidence:     Popis in ocena stanja otroških igrišč v občini

Osnovnošolsko izobraževanje
Ime evidence:     Evidenca brezplačnih prevozov šoloobveznih otrok

Kultura
Ime evidence:     Seznam kulturnih spomenikov naravne in kulturne dediščine
Ime evidence:     Seznam kulturnih društev v občini

Socialna varnost
Ime evidence:     Seznam oseb starejših od 65 let v občini
Ime evidence:     Seznam socialno-humanitarnih v občini
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do doplačila Občine Laško po odločbi o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do doplačila Občine Laško po odločbi o oprostitvi plačila storitve pomoči na domu
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do družinskega pomočnika
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči za novorojence
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči za študij v tujini
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do subvencije neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja

UREJANJE PROSTORA
Ime evidence:     Seznam lokacijskih informacij
Ime evidence:     Seznam prostorskih planskih dokumentov in PIA
Ime evidence:     Seznam izjemnih posegov na najboljša kmetijska zemljišča
Ime evidence:     Evidenca zavezancev za plačilo komunalnega prispevka
Ime evidence:     Evidenca izdanih odločb o priključitvi na kanalizacijsko omrežje
Ime evidence:     Evidenca zavezancev za plačilo vodarine, kanalščine in okoljske dajatve
Ime evidence:     Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ)

SPLOŠNE ZADEVE
Ime evidence:     Evidenca občinskih cest
Ime evidence:     Evidenca nestabilnosti tal

STANOVANJSKO PODROČJE
Ime evidence:     Podatki o stanovanjih, stanovanjskih stavbah in poslovnih prostorih na območju Občine Laško
Ime evidence:     Register točkovnih zapisnikov za stanovanja in poslovne prostore na območju Občine Laško
Ime evidence:     Evidenca upravičenih do subvencionirane neprofitne najemnine

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.