• vodi občinsko upravo in urad župana, organizira, koordinira ter razporeja delo med vse notranje organizacijske enote,
 • skrbi za zakonito, pravočasno in učinkovito delo občinske uprave,
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše strokovne in druge naloge v upravi,
 • vodi in sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • izvaja druge naloge po pooblastilu ali navodilu župana,
 • izvaja koordinacijo na področju regionalnih in medobčinskih projektov,
 • vrši koordinacijo na področju evropskih zadev in projektov,
 • izvaja medobčinsko in meddržavno sodelovanje in aktivnosti.
 
Direktorica Občinske uprave občine Laško je:
      Tina Rosina.

Telefon:
       03 7338 710

Elektronski naslov:
       Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
TinaRosinaKosir
 

skrbi za opravljanje naslednjih nalog:

 • proračun in zaključni račun občine,
 • premoženjska bilanca občine, 
 • vodi evidenco finančnega premoženja in zbirk evidenc ostalega premoženja, 
 • računovodske naloge za občinski proračun, javne zavode, krajevne skupnosti ter režijski obrat, 
 • ravnanja s finančnim premoženjem, 
 • druge naloge.
 
mag.Dragica Čepin vodja oddelka
03 7338 708
F: 03 7338 740
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Marjetka Prašnikar računovodkinja za proračun 03 7338 742 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Sabina Mlakar računovodkinja za proračun in režijski obrat 03 7338 732 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Mateja Knez računovodkinja za proračun in krajevne  skupnosti 03 7338 734 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Metka Ferlič računovodkinja za javne zavode in društva 03 7338 733 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


 
Pri poslovanju upravljamo z naslednjimi informatiziranimi zbirkami:
Ime zbirke:     Dokumentni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju
Ime zbirke:     Finančno-računovodski sistem, ki zajema:
                          fakturiranje z obračunom DDV
                          glavno knjigo s saldakonti in računovodstvo
                          planiranje in priprava bilanc ter proračun
                          knjigo prejetih faktur s spremljanjem vstopnega davka pri DDV
                          obračun pogodb o delu in ostalih izplačil
                          obračun obresti ter pripravo amortizacijskega načrta
                          obračun plač
                          obračun dodatnega pokojninskega zavarovanja
                          evidenco osnovnih sredstev z obračuni amortizacije in prevrednotovanja
Ime zbirke:     Geografski informacijski sistem
Ime zbirke:     Obračun najemnin stanovanjskih in poslovnih prostorov (z glavno knjigo)
Ime zbirke:     Obračun anuitet odkupljenih stanovanj
Ime zbirke:     Obračun vodarine in kanalščine (z glavno knjigo)
Ime zbirke:     Obračun priključne takse za priklop na čistilno napravo
Ime zbirke:     Obračun dodatnega pokojninskega zavarovanja

Seznam javnih evidenc, ki jih vodi organ
SEZNAM JAVNIH EVIDENC OBČINE LAŠKO

CESTNO KOMUNALNA INŠPEKCIJA
Ime evidence:     Evidenca komunalnega redarstva, ki zajema
 • evidenco izdanih odločb,
 • evidenco izdanih plačilnih nalogov,
 • evidenco izrečenih opozoril,
 • evidenco plačanih prekrškov,
 • evidenco predlogov za okrajno sodišče na podlagi zahtev za sodno varstvo ter
 • evidenco predlogov za davčno izterjavo.

CIVILNA ZAŠČITA
Ime evidence:     Evidenca sistema za zaščito in reševanje ter pripadnikov civilne zaščite

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Šport in rekreacija
Ime evidence:     Razvoj športnih objektov v občini
Ime evidence:     Seznam športnih društev v občini
Ime evidence:     Seznam športnih društev, ki so pridobila status društva v javnem interesu na področju športa

Otroško varstvo
Ime evidence:     Popis in ocena stanja otroških igrišč v občini

Osnovnošolsko izobraževanje
Ime evidence:     Evidenca brezplačnih prevozov šoloobveznih otrok

Kultura
Ime evidence:     Seznam kulturnih spomenikov naravne in kulturne dediščine
Ime evidence:     Seznam kulturnih društev v občini

Socialna varnost
Ime evidence:     Seznam oseb starejših od 65 let v občini
Ime evidence:     Seznam socialno-humanitarnih v občini
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do doplačila Občine Laško po odločbi o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do doplačila Občine Laško po odločbi o oprostitvi plačila storitve pomoči na domu
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do družinskega pomočnika
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči za novorojence
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči za študij v tujini
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do subvencije neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja

UREJANJE PROSTORA
Ime evidence:     Seznam lokacijskih informacij
Ime evidence:     Evidenca zavezancev za plačilo komunalnega prispevka
Ime evidence:     Evidenca izdanih odločb o priključitvi na kanalizacijsko omrežje
Ime evidence:     Seznam izjemnih posegov na najboljša kmetijska zemljišča
Ime evidence:     Seznam prostorskih planskih dokumentov in PIA
Ime evidence:     Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ)

SPLOŠNE ZADEVE
Ime evidence:     Evidenca občinskih cest
Ime evidence:     Evidenca nestabilnosti tal

STANOVANJSKO PODROČJE
Ime evidence:     Podatki o stanovanjih, stanovanjskih stavbah in poslovnih prostorih na območju Občine Laško
Ime evidence:     Register točkovnih zapisnikov za stanovanja in poslovne prostore na območju Občine Laško
Ime evidence:     Evidenca upravičenih do subvencionirane neprofitne najemnine

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2021
je izšla 87. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.