Vabila sej občinskega sveta (21. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-03/2014
Datum: 17. 2. 2014
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
21. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 26. 2. 2014, ob 17. uri
v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 20. seje z dne 18.12.2013
3. potrditev realizacije sklepov 20. seje z dne 18.12.2013

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Splošne zadeve in področje imenovanj

1/1 Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto
2014 z realizacijo programa dela občinskega sveta za leto 2013
1/2 Predlog imenovanja namestnika člana Občinske volilne komisije Laško
1/3 Predlog mnenja k imenovanju ravnatelja/ravnateljice OŠ Primoža Trubarja Laško

2. Področje proračuna in gospodarstva

2/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2014 – skrajšani
postopek
2/2 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2013

3. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti

3/1 Predlog Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Laško
3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za
proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN) – 2. obravnava
3/3 Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3/4 Predlog Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za kanalizacijsko
omrežje
3/5 Zaključno poročilo o izvedbi investicije »Izgradnja vodovoda Vrh-Radoblje-
Globoko s sopolaganjem kanalizacije v Radobljah« in »Ureditev podvoza
Radoblje«
3/6 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 15. 10. 2013
do 31. 1. 2014

4. Vprašanja in odgovori

5. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško
• uslužbenci Občinske uprave Občine Laško
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
• Franc Nemec, Pivovarna Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine
• političnim strankam v občini
• krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.