9. redna seja Občinskega sveta Laško

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-14/2015
Datum: 25. 11. 2015

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
9. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 25. 11. 2015,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:

1. Sprejem zapisnika 8. seje z dne 30. 9. 2015

2. Potrditev realizacije sklepov 8. seje z dne 30. 9. 2015

3. Področje javnih financ
3/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2016 – 1. obravnava
3/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 – 1. obravnava
3/3 Poročilo o porabi stalne proračunske rezerve v letu 2015

4. Področje okolja in prostora
4/1 Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro – 2. obravnava
4/2 Predlog Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško – 1. obravnava
4/3 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
4/4 Predlog Sklepa o zbiranju in predelavi gradbenih odpadkov

5. Področje družbenih dejavnosti
5/1 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško
5/2 Poročilo o realizaciji akcijskega načrta "Občina po meri invalidov" za leto 2015

6. Vprašanja in pobude

7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Tomaž Novak, JP Komunala Laško
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,

Material poslan v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine,
• političnim strankam v občini,
• krajevnim skupnostim v občini,
• sredstvom javnega obveščanja.

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st809.11.2022
je izšla posebna volilna številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.