Vabila sej občinskega sveta (7. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-15/2011
Datum: 13.06.2011

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010)
ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008)

s k l i c u j e m

7. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 22. 6. 2011, ob 17. uri
v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 6. seje z dne 25.05.2011
3. potrditev realizacije sklepov 6. seje z dne 25.05.2011

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje okolja, prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
1/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško - skrajšan postopek
1/2 Predlog Odloka o javnih vodovodih v občini Laško - 1. obravnava
1/3 Predlog Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Laško - 1. obravnava
1/4 Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in meteorne vode v občini Laško - 1. obravnava
1/5 Predlog Odloka o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na območju občine Laško - 1. obravnava
1/6 Informacija o moratoriju v sporu med Občino Laško in WTE GMBH WASSERTECHNIK in Storitvenim podjetjem Laško d.o.o.

2. Področje proračuna in finančnih zadev
2/1 Predlog Odloka o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011
2/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leti 2012 in 2013 - 1. obravnava

3. Vprašanja in odgovori

4. Razno


Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
- člani Občinskega sveta Laško
- uslužbenci Občinske uprave Laško
- Jože Korže, član Državnega sveta RS
- Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
- Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
- mag. Aleš Bratkovič, Enecon Ljubljana
- Franci Nemec, Pivovarna Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
- nadzornemu odboru občine
- političnim strankam v občini
- krajevnim skupnostim v občini
- sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.