6. redna seja občinskega sveta Laško

Številka: 032-18/2019
Datum: 25. 10. 2019
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)


s k l i c u j e m

6. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 6. 11. 2019,
ob 17. uri v Modri dvorani Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 5. seje z dne 25. 9. 2019

2. Realizacija sklepov 5. seje z dne 25. 9. 2019

3. Področje okolja in prostora in komunalne dejavnosti
3/1 Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec" – 1. obravnava
3/2 Predlog Sklepa o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda

4. Javne finance in proračun
4/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 – 1. obravnava
4/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2021 – 1. obravnava
4/3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin - skrajšani postopek

5. Področje družbene dejavnosti
5/1 Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – skrajšani postopek
5/2 Predlog Odloka ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne – 1. obravnava

6. Splošne zadeve
6/1 Predlog Odloka o zastavi in grbu Občine Laško – 2. obravnava

7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o nakazilu sejnine v dobrodelne namene

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Župan Občine Laško                                                      
Franc ZDOLŠEK                                                         

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Zdenko Lesjak, Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st809.11.2022
je izšla posebna volilna številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.