Vabila sej občinskega sveta (6. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-15/2011
Datum: 16.05.2011
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008)


s k l i c u j e m

6. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 25. 5. 2011, ob 17. uri
v Gala dvorani Kongresnega Centra Wellness Park Laško.


Za sejo predlagam:

A)

1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 5. seje z dne 13.04.2011
3. potrditev realizacije sklepov 5. seje z dne 13.04.2011

in

B)
naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje okolja in prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
1/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin - skrajšani postopek
1/2 Informacija o arbitražni odločbi med Občino Laško ter WTE Wassertechnik GmbH Essen in Storitvenim podjetjem Laško, d.o.o.
1/3 Predlog sklepa o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda
1/4 Predlog programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode za leto 2011
1/5 Informacija v zvezi z urejanjem parka Thermane Laško, d. d., med Kulturnim centrom in objektom zdravilišča

2. Področje družbenih dejavnosti
2/1 Predlog sklepa o soglasju k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011

3. Področje splošno pravnih zadev
3/1 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe - II. obravnava
3/2 Predlog spremembe Statuta Občine Laško - skrajšani postopek

4. Volitve in imenovanja
4/1 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Laško
4/2 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta JP Komunale Laško
4/3 Predlog sklepov o odpovedi sejnine v humanitarne namene
4/4 a) Predlog sklepa za razrešitev predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
b) Predlog sklepa za razrešitev predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
4/5 Informacija župana o pričetku poklicnega opravljanja svoje funkcije

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
  • člani Občinskega sveta Laško
  • uslužbenci Občinske uprave Laško
  • Jože Korže, član Državnega sveta RS
  • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
  • Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško


Gradivo poslano v vednost in uporabo:
  • nadzornemu odboru občine
  • političnim strankam v občini
  • krajevnim skupnostim v občini
  • sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.