Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Laško

Logo EKP kohezijski sklad SLO slogan 002

Predmet projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih v porečju Savinje v Občini Laško« je dograditev kanalizacijskega sistema v aglomeraciji ID 8550 Laško. Investicija se bo izvajala na območju naselij:  Strmca, Laško (ulica Pod Gradom, Aškerčev trg, del Šmihela v navezavi na naselje Laško, Zdraviliška cesta, Kopitarjeva ulica, Šercerjeve ulice, del Ceste na Svetino, del Ceste na Lahomšek, del Ceste na Gabrno, del Tabora ter ostali predel starega mestnega jedra Laško), Lahomno, Marija Gradec in Radoblje.

Projekt vključuje izgradnjo 7,78 km kanalizacijskega omrežja. Projekt je zaradi preglednosti in pridobljenih gradbenih dovoljenj (v nadaljevanju: GD) razdeljen v sklope.

 

Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. V okviru projekta bo izvedena investicija v dograditev javne kanalizacije na območju aglomeracije ID 8550 Laško (aglomeracija nad 2.000 PE), ki bo priključena na obstoječo centralno čistilno napravo.  Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda se bodo na JKO priključili vsi objekti v aglomeraciji,  za katere je ureditev kanalizacijskega sistema stroškovno upravičena, in za katere so zagotovljeni zakonski pogoji za izvedbo (pridobljena zemljišča, soglasja in gradbeno dovoljenje). Z realizacijo projekta bo dosežena 98,27 % priključenost na javno komunalno omrežje odvajanja in čiščenja v aglomeraciji ID 8550 Laško. Za preostali del aglomeracije bo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode urejeno z individualnimi čistilnimi napravami.

Sistem je načrtovan  skladno z dolgoročnimi plani razvoja javne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju Občine Laško.

 

Specifični cilji projekta so:

  • omogočiti odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, kjer sistem še ni zgrajen ter priključitev odpadnih voda na JKO;
  • zagotoviti 100 % priključenost skupne obremenitve na ustrezen kanalizacijski sistem s ČN (JKO, IAS) v aglomeraciji ID 8550 Laško;
  • zagotoviti ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode za dodatno priključenih 595 prebivalcev (PE).

Z investicijo se želi doseči:

  • izpolnjevanje zahtev Direktive Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode,
  • izvajanje Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), Sklep Vlade RS, št. 35401-2/2010/3 z dne 11. 11. 2010 in Sklep Vlade RS, št.  35401-2/2010/8 z dne 14. 7. 2011,
  • implementacijo veljavnih predpisov s področja zagotavljanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, predvsem izpolnitev zahtev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17),
  • rešitev problematike odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine,
  • varovanje vodnih virov oz. izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda,
  • zmanjšanje vpliva na obremenitev podtalnice s fekalijami,
  • zvišanje kakovosti bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko obravnavanega območja in razširiti možnosti za razvoj tega območja.

Vrednost investicije znaša 3.428.993,36 EUR brez DDV oz. 4.183.371,90 z vključenim DDV. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini do 2.509.696,00 EUR. Operacija se izvaja v okviru projekta, vključenega v Dopolnitev št. 2 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije pod Prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

 

 


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.