10. redna seja Občinskega sveta Laško

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-16/2015
Datum:  14. 12. 2015
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)


s k l i c u j e m
10. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 23. 12. 2015,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:          

1. Sprejem zapisnika 9. seje z dne 25. 11. 2015

2. Potrditev realizacije sklepov 9. seje z dne 25. 11. 2015

PRILOGA - prihodki iz naslova vodarine in kanalščine

3. Področje okolja in prostora
3/1  Predlog Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško – 2. obravnava
3/2  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško – skrajšani postopek
3/3  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško – 1. obravnava
3/4  Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2015 "OB057-14-0018 obnova LC 200030 Rimske Toplice – Povčeno"

4. Področje javnih financ
4/1  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2016 – 2. obravnava
4/2  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 – 2. obravnava
4/3  Predlog Sklepa o pobudi za spremembo Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017
4/4  Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2016

5. Področje gospodarstva in družbenih dejavnosti
5/1  Predlog Odloka o turističnem vodenju v Občini Laško – 1. obravnava
5/2  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1.5.2015 do 30.11.2015
5/3  Predlog sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca za izjemne dosežke na področju kulturnih dejavnosti v letu 2016
5/4  Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2016

6. Vprašanja in pobude

7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.


Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
  • člani Občinskega sveta Laško,
  • uslužbenci Občinske uprave Laško,
  • Brigita Avbelj, Locus, d. o. o.,
  • Uroš Košir, Locus, d. o. o.,
  • Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
  • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS.

Material poslan v vednost in uporabo:
  • nadzornemu odboru občine,
  • političnim strankam v občini,
  • krajevnim skupnostim v občini,
  • sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.