Vabila sej občinskega sveta (16. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-14/2016
Datum:  28. 10. 2016
V A B I L O
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
16. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 9. 11. 2016, ob 17. uri
v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti  in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:          

1. Sprejem zapisnika 15. seje z dne 5. 10. 2016

2. Potrditev realizacije sklepov 15. seje z dne 5. 10. 2016

3. Področje okolja in prostora ter komunalnih zadev
3/1 Mnenje o upoštevanju smernic z vidika izvajanja občinskih lokalnih javnih služb glede študije variant 3. razvojne osi – sredinski del s predlogom najustreznejše variante
3/2 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2015 in plan gradnje za leto 2016
3/3 Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih komunalnih vod v letu 2015
3/4 Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za obdobje od 1. 1. 2016 do 30. 5. 2016

4.  Področje gospodarstva
4/1 Predlog Sklepa s stališčem Občine Laško o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS
4/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – V. dopolnitev

5.  Imenovanja
5/1 Predlog Mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Laško

6.    Vprašanja in pobude
7.    Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

                                                                                                              Župan Občine Laško
                                                                                                                  Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
•    člani Občinskega sveta Laško,
•    uslužbenci Občinske uprave Laško,
•    Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
•    Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
•    Alojz Babič, Adriaplin, d. o. o.,
•    Robert Bizjak, Storitveno podjetje Laško, d. o. o.,
•    Franc Nemec, Pivovarna Laško, d. d..

Material poslan v vednost in uporabo:
•    nadzornemu odboru občine,
•    političnim strankam v občini,
•    krajevnim skupnostim v občini,
•    sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.