Vabila sej občinskega sveta (16. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-14/2016
Datum:  28. 10. 2016
V A B I L O
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
16. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 9. 11. 2016, ob 17. uri
v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti  in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:          

1. Sprejem zapisnika 15. seje z dne 5. 10. 2016

2. Potrditev realizacije sklepov 15. seje z dne 5. 10. 2016

3. Področje okolja in prostora ter komunalnih zadev
3/1 Mnenje o upoštevanju smernic z vidika izvajanja občinskih lokalnih javnih služb glede študije variant 3. razvojne osi – sredinski del s predlogom najustreznejše variante
3/2 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2015 in plan gradnje za leto 2016
3/3 Letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe za čiščenje odpadnih komunalnih vod v letu 2015
3/4 Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za obdobje od 1. 1. 2016 do 30. 5. 2016

4.  Področje gospodarstva
4/1 Predlog Sklepa s stališčem Občine Laško o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS
4/2 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 – V. dopolnitev

5.  Imenovanja
5/1 Predlog Mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Laško

6.    Vprašanja in pobude
7.    Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

                                                                                                              Župan Občine Laško
                                                                                                                  Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
•    člani Občinskega sveta Laško,
•    uslužbenci Občinske uprave Laško,
•    Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
•    Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
•    Alojz Babič, Adriaplin, d. o. o.,
•    Robert Bizjak, Storitveno podjetje Laško, d. o. o.,
•    Franc Nemec, Pivovarna Laško, d. d..

Material poslan v vednost in uporabo:
•    nadzornemu odboru občine,
•    političnim strankam v občini,
•    krajevnim skupnostim v občini,
•    sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9517.4.2023
je izšla 95. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.