Vabila sej občinskega sveta (7. redna seja)

Številka: 032-22/2023
Datum: 22. 9. 2023

V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
7. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 4. 10. 2023,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.
 
Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
 
5. Volitve, imenovanja ter splošne zadeve
 
6. Področje okolja in prostora ter komunalnih dejavnosti
6.1 Poročilo o poplavi v občini Laško, dne 4. 8. 2023
6.2 Predlog Odloka o OPPN za del EUP TE-1
6.3 Predlog Odloka o SD Odloka o OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice – izven nivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo
6.4 Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo z uskladitvijo višine storitve
6.5 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 1099, k. o. Reka (1025)
6.6 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 745/1, k. o. Lahomšek (1029)
6.7 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od PIP na parc. št. 1627, 1628, 1630 in 1631, k. o. Trobni Dol (1033)
6.8 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 779/2 in 778/4, obe k. o. Rifengozd
6.9 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1469/4, k. o. Rimske Toplice
 
7. Gospodarsko področje
 
8. Področje proračuna in javnih financ in premoženjskih zadev
 
9. Odgovori na vprašanja in pobude
10. Vprašanja in pobude
11. Razno

Župan Občine Laško
Marko ŠANTEJ
 
Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Bojan Špiler, poveljnik CZ (k točki 4.1),
• Andreja Preložnik, AR Projekt (k točki 4.2),
• Radovan Romih, RC Planiranje (k točki 4.3).
 
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.