Zbiranje ponudb Zemeljski plaz pod JP 701801 Podrenovca - Privšek

Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za gradnjo " Zemeljski plaz pod JP 701801 Podrenovca – Privšek".

Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe, in znaša 60 dni od uvedbe v delo.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C)
- obrazec OBR-E
- POPIS DEL
- obrazec POT-REF
- obrazec IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (OBR-15)
- osnutek pogodbe
- osnutek zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi

ZAHTEVANE REFERENCE

Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) izvajalec pri izvedbi gradbenih del sanacije vsaj enega (1) plazu (ne nujno javnega naročila) in je vrednost posla nad 20.000 EUR brez DDV.

Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 29. 3. 2024 do 10. ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ! Ponudba za "Zemeljski plaz pod JP 701801 Podrenovca – Privšek".

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo, v 30 dneh od oddaje naročila, pisno obvestil o izboru.

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.Dodatne informacije: g. Andrej Kaluža, tel. št. 03 733 87 05.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.