Vabilo k oddaji ponudb za POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE V OBČINI LAŠKO

Vabimo vas k oddaji ponudb za POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE V OBČINI LAŠKO.

 

Ponudbe pripravite na podlagi prilog, ki so dostopne v sklopu tega besedila.

 

Obvezne sestavine ponudbe so:

- Ponudba (OBR-C)

- Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-E)

- Referenčno potrdilo (POT-REF)

- Vzorec pogodbe

- Rekapitulacija

- Menična izjava

 

Cena mora vsebovati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo in končanje storitev/dobav blaga/gradenj po tem javnem naročilu, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta s čitljivimi tiskanimi črkami.

 

Predračun mora biti veljaven do 31.12.2024.

 

Rok plačila je 30. dan po izstavitvi situacij oz. računov. Plačilni pogoji so definirani v vzorcu pogodbe.

 

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v vzorcu pogodbe.

 

Ponudnik mora biti v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen izvajalec postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije vsaj za tri občine (POT-REF).

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi  brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katerekoli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem.

 

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 22. 4. 2024 do 10. ure oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe, oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju. Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

 

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

"NE ODPIRAJ! Ponudba za POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE V OBČINI LAŠKO".

 

Javnega odpiranja ponudb ne bo. Naročnik bo v 30 dneh od roka za oddajo ponudb pisno obvestil ponudnike o izboru.

 

Vse dodatne informacije dobite na Občini Laško, Luka Picej (03 733 87 14) ali Špela Gobec (03 733 87 23).

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Priloge:

  • Ponudba-OBR-C
  • Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-E)
  • Referenčno potrdilo (POT-REF)
  • Vzorec pogodbe
  • Rekapitulacija
  • Menična izjava
  • Načrt za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije v občini Laško
  • TOS-Pregledne situacije v občini Laško
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.