Javni poziv za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Laško za leto 2024

J A V N I    P O Z I V

za subvencioniranje nakupa in vgradnje

malih komunalnih čistilnih naprav 

v Občini Laško

za leto 2024

 

 

 

 • Naročnik javnega poziva:

Občina Laško596, Mestna ulica 2, 3270 Laško

 

 • Predmet javnega poziva:

Subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območjih občine Laško (nadalje MKČN)

 

 • Pogoji sofinanciranja:

Pravico do subvencioniranja imajo lastniki objektov in zemljišč na območju občine Laško, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja ali so aktivnosti za izgradnjo                                          kanalizacijskega omrežja šele v fazi priprave projektne dokumentacije. Vgrajena MKČN mora imeti vse potrebne certifikate in dokazila glede izpolnjevanja predpisov s področja varstva okolja v Sloveniji.

 

 • Merila in kriteriji:
 • velikost MKČN,
 • funkcija objekta za katerega se odpadne vode čistijo,
 • doseganje rezultatov prečiščenih voda,
 • certifikati izdelovalca MKČN

Podrobneje so določeni v Pravilniku: Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS, št. 39/15, 33/18, 22/19).

 

 • Določitev višine subvencioniranja:
 • do vključno 6 PE 600 EUR;
 • od vključno 7 do vključno 10 PE 1.000 EUR
 • od vključno 11 do vključno 20 PE 1.200 EUR

Višina sredstev se določi na podlagi izkazovane dokumentacije, računov in dokazil glede namembnosti objekta po sprejetem Pravilniku dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS št. 39/15, 33/18, 22/19).

 

 • Višina zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Laško za leto 2024:

10.000,00 EUR

 

 • Dokumentacija poziva:

Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih glavne pisarne, spletnih straneh Občine Laško (www.lasko.si) in spletni strani Javnega podjetja komunala Laško.

 

 • Način prijave in oddaje:

Posamezna prijava mora biti oddana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika do 30.10.2024.

Vloge, ki ne bodo izdelane na predpisanih obrazcih naročnika oziroma bodo oddane kasneje, se zavržejo.

Upravičenci morajo dokumentacijo poziva oddati kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v glavno pisarno Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, OKOLJE IN PROSTOR, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

 

 • Rok poziva:

Poziv se začne z dnem objave in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.

 

10. Izid poziva:

    Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Popolna vloga se ovrednoti najkasneje v tridesetih dneh. O višini subvencioniranja se izda sklep. Z upravičencem župan Občine Laško sklene pogodbo o subvencioniranju nakupa in vgradnje MKČN.

Izplačilo se izvede po izdaji sklepa in podpisu pogodbe, predložitvi vseh obveznih listin zahtevanih v razpisni dokumentaciji oz. prijavnem obrazcu in Pravilniku o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS št. 39/15, 33/18, 22/19).

 

 • Dodatne informacije:

Na telefonski številki: 03 733 87 05 in 03 7338 714 (Andrej Kaluža in Luka Picej).

JAVNI RAZPIS - SOFINANCIRANJE IN VLOGA MKČN 2024


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.