5. redna seja občinskega sveta Laško

Številka: 032-16/2019
Datum: 16. 9. 2019


V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

5. sejo Občinskega sveta Laško
ki bo v sredo, 25. 9. 2019,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji
DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 4. seje z dne 22. 5. 2019

2. Realizacija sklepov 4. seje z dne 22. 5. 2019
  - odgovor a
  - odgovor b
  - odgovor c
  - odgovor d

3. Področje turizma
3/1 Predlog Akcijskega načrta Slovenia Green za obdobje 2019-2022

4. Javne finance in proračun
4/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 z oceno realizacije za leto 2019oceno realizacije za leto 2019

5. Področje gospodarskih javnih služb, okolja in prostora
5/1 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško – 1. obravnavaobravnava
5/2 Predlog Odloka o zimski službi – 1. obravnava

6. Statut in splošne zadeve
6/1 Predlog Spremembe Statuta Občine Laško – skrajšani postopek
6/2 Predlog Odloka o zastavi in grbu Občine Laško – 1. obravnava

7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2019

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Tina Belej, v. d. direktorja JZ STIK Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.