5. redna seja občinskega sveta Laško

Številka: 032-16/2019
Datum: 16. 9. 2019


V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

5. sejo Občinskega sveta Laško
ki bo v sredo, 25. 9. 2019,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji
DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 4. seje z dne 22. 5. 2019

2. Realizacija sklepov 4. seje z dne 22. 5. 2019
  - odgovor a
  - odgovor b
  - odgovor c
  - odgovor d

3. Področje turizma
3/1 Predlog Akcijskega načrta Slovenia Green za obdobje 2019-2022

4. Javne finance in proračun
4/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 z oceno realizacije za leto 2019oceno realizacije za leto 2019

5. Področje gospodarskih javnih služb, okolja in prostora
5/1 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško – 1. obravnavaobravnava
5/2 Predlog Odloka o zimski službi – 1. obravnava

6. Statut in splošne zadeve
6/1 Predlog Spremembe Statuta Občine Laško – skrajšani postopek
6/2 Predlog Odloka o zastavi in grbu Občine Laško – 1. obravnava

7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2019

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Tina Belej, v. d. direktorja JZ STIK Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.